Uchwała Nr XXI/98/12

Uchwała Nr XXI/98/12
Rady Gminy Narew

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy na sołectwa. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz § 6 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 19 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1552; z 2004 r. Nr 156, poz. 2080; z 2007 r. Nr 21, poz. 204) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się jednostki pomocnicze Gminy Narew zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/25/90 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2012-08-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2012-08-29

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-08-29