UCHWAŁA NR X/56/07

RADY GMINY NAREW

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218),  art. 5 ust. 1 oraz art. 20b i 20c  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847)uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) wykorzystywanych przez przedsiebiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 1%  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,

b) pozostałych  - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

§ 2. Różnicę pomiędzy stawką podstawową o której mowa w § 1pkt 3 lit.b, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 3 lit.a niniejszej uchwały  traktuje się jako pomoc de minimis o której mowa w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.)

§ 3. 1 Na zasadach rozporządzenia WE nr 1998/2006 podmiot ubiegający się o pomoc oraz korzystajacy z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenia o niekorzystaniu pomocy de minimis w tym okresie oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis dotyczacej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

                2. Na zasadach rozporządzenia o którym mowa w ust.1 podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż podmiot ten nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw / Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004/, tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 cytowanych Wytycznych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy Narew z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 295, poz. 2994.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2007-12-04

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2007-12-07

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2007-12-07

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2007-12-07