UCHWAŁA NR IV/20/07

RADY GMINY NAREW

z dnia 23 marca 2007 roku

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz  art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372; z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 101, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 170 poz. 1217, Nr 171 poz. 1225, Nr 179 poz. 1485, Nr 220 poz. 1600), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załączniki do treści

  • program 2007.DOC (DOC, 116 KB)

    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi na rok 2007

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Lewicka

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2007-03-23

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2007-03-29

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2007-03-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2007-03-29