Uchwała Nr III/19/07

Rady Gminy w Narwi

z dnia 3 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7 412 534.  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 823 482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 410 948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie                                                    270 000 zł. spłat

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                                            140 948.zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 560 847 zł, rozchody w wysokości .149 899. zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości                                                                      60 000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 150 000 zł; wydatki – 153 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                    327 321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody   - 12 300 zł,

2) wydatki      - 14 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        - w kwocie 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie 270 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek w kwocie 149 899 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów/ pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 30 000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Narew z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2007-01-10

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2007-01-10

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2007-01-10