ZARZĄDZENIE NR 40/05

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XVIII Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie udzielnia absolutorium Wójtowi Gminy;

2) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazw urzędowych miejscowości;

3) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Narew oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

4) w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

5) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Narew;

6) w sprawie przystąpienia do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania wsi Narew;

7) w sprawie przystąpienia do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Narew;

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;

9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-04-21

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-04-21

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-04-21