ZARZĄDZENIE NR 29/05

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 21 lutego 2005r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XVII Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew;

2) w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na realizację projektu w ramach Programu Pilotażowego Leader+;

3) w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę sieci wodociągowej we wsi Soce;

4) w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na modernizację drogi gminnej do wsi Gorodzisko;

5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

6) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok”.

7) w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”;

8) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew;

9) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi;

10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-04-06