INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2003 r.

 

Planowany budżet Gminy Narew na 2003 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/03 z dnia 25.03.2003 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

        dochody – 6 580 427,00

        wydatki – 7 722 064,00

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 141 637,00 wskazano nadwyżkę budżetową z roku 2002 i lat ubiegłych w kwocie 700 000,00 oraz pożyczkę bankową w wysokości 441 637,00.

 

W roku 2003 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

 1. Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/03 z dnia 29 kwietnia 2003 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 296 570,00 oraz plan wydatków o kwotę 438 207,00. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 141.637,00.
 2. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/03 z dnia 10 czerwca 2003 zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 71.040,00.
 3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew nr 38/03 z dnia 27 czerwca 2003 zwiększając plan dochodów i wydatków o dotację zleconą w kwocie 225,00.
 4. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 41/03 z dnia 28 lipca zwiększając plan dochodów i wydatków o dotacje celowe w kwocie 36 096,00 oraz dokonując przesunięć w ramach działów w planie wydatków.
 5. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/03 z dnia 12 września 2003 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 139 205,00.
 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 51/03 z dnia 30 września zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 253,00 oraz dokonując przesunięć w ramach działów w planie wydatków.
 7. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/03 z dnia 28 października 2003 roku zmieniając budżet po stronie dochodów o kwotę 49 494,00 oraz wydatków 6111,00.
 8. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 66/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku dokonując przesunięć w planie wydatków budżetowych.
 9. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/59/03 z dnia 9 grudnia 2003 zwiększając plan dochodów i wydatków kwotę 15 591,00.
 10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 81/03 z dnia 30 grudnia 2003 dokonując przesunięć w planie wydatków.

 

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2003 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

        po stronie dochodów – 6.596 761,00

        po stronie wydatków – 7.553 378,00

 

Niezrównoważony plan budżetu przewidywał pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 956 617,00 pożyczką bankową w kwocie 256 617,00 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 700 000,00.

 

Ostateczny plan budżetu po dokonanych zmianach był wyższy od wersji pierwotnej po stronie dochodów o kwotę 16 334,00 i po stronie wydatków mniejszy o kwotę 168 686,00.

 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

 • Dochody 6 607 012,00 co stanowi 100% planu,
 • Wydatki 7 337 624,00 co stanowi 97% planu.

 

W wyniku rocznej realizacji budżetu kwota wydatków była wyższa od dochodów o 730 612,00. Zwiększone wydatki pokryto pożyczką bankową z WFOŚ w kwocie 256 617,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 473 995,00.

Realizacja budżetu 2003 roku z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ do wysokości zaciągniętej i jeszcze niespłaconej pożyczki w kwocie 254 617,00 a z drugiej wolne środki w wysokości 234 991,00.

 

W 2003 roku planowano uzyskać 2 966 580,00 dochodów własnych a uzyskano kwotę 3 091 316,00 co stanowi 104% planu oraz 46% dochodów ogólnych.

Dotacji celowych na zadania własne i zlecone zaplanowano kwotę 591 011,00 a uzyskano kwotę 585 800,00 co stanowi 99% planu i 9% dochodów ogólnych.

Dotacji celowych z funduszy uzyskano kwotę 831 346,00 co stanowi 88% planu i 13% dochodów ogólnych.

 

Plan dochodów subwencji ogólnej w 2003 roku w kwocie 2 098 550,00 wykonano w 100%, z czego:

           część subwencji ogólnej na zadania oświatowe – 1 779 474,00

           część subwencji podstawowej – 3 169,00

           część rekompensująca subwencje ogólne – 315 907,00

Wykonanie subwencji ogólnej stanowi 32% ogólnych dochodów.

 

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

 • DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 586 834,00 i wykonano kwotą 588 489,00 co stanowi 100%.

 

Uzyskane dochody pochodzą z:

        darowizn na budowę wodociągów – 258 895,00

        dotacji z programu „Sapard” na rozbudowę wodociągu Iwanki-Rohozy do wsi Trześcianka – 250 621,00

        wpływy za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt – 3 045,00

        wpływy za wieczyste użytkowanie – 4 726,00

        wpływy najmu i dzierżawy gruntów komunalnych – 3 429,00

        wpływy prowizji od sprzedaży i dzierżawy działek ANR – 67 773,00

 

 • DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2003 roku uzyskano z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie kwotę 2 308,00.

 

 • DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym wynoszą 63 803,00 co stanowi 88% planu, z czego:

ü      Wpłaty kredytu hipotecznego za sprzedane mienia – 14 573,00

/560% wykonanego planu/.

ü      Wpływy za sprzedaż działek komunalnych – 49 230,00 co stanowi 70% zakładanego planu. Sprzedano 11 działek o powierzchni 65 000 m2.

 

·        DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035 – cmentarze.

W roku 2003 planowano dotację na odnowienie mogił ofiar II wojny światowej w kwocie 1 500,00 i zrealizowano w 99% kwotą 1 488,00.

ROZDZIAŁ 71095 –pozostała działalność

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, przyjęcia ścieków, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 180 303,00 i uzyskano w 2003 roku 195 203,00 co stanowi 108% planu.

 

·        DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 55 000,00 co stanowi 100% planu.

 

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału określono kwotą 1.700,00 i wykonano w 84% kwotą 1 420,00. Uzyskane dochody pochodzą z opłat administracyjnych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – 1 350,00 oraz sporządzone testamenty – 70,00 /1 testament/.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

W 2003 roku otrzymano nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych od ludności w wysokości 50,00.

 

·        DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736,00 i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu.

Zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w kwocie 10 615,00 i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie referendum unijnego zaplanowano dotację zleconą przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 14 279,00 i plan wykonano w 100%.

 

·        DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.400,00 na zakup specjalistycznych ubrań oraz sprzętu do jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczym i otrzymano ją w 100%.

 

·        DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 083 289,00 wykonano kwotą 2 202 662,00 co stanowi 106%.

ROZDZIAŁ 75601 –wpływy z podatków od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z Karty Podatkowej. Są to dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2003 roku plan wykonano w 98% kwotą 8 811,00. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 25,00.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od osób prawnych

W rozdziale ujmuje się wpływy od osób prawnych i zaplanowano je w kwocie 844 200,00. Plan wykonano w 104% kwotą 873 843,00.

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 565,00.

 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ü             Podatek od nieruchomości – plan 690 000,00 – wykonanie 726 016,00 co stanowi 105%,

ü             Podatek rolny – plan 45 000,00 – wykonanie 41 499,00 co stanowi 92%,

ü             Podatek leśny – plan 61 000,00 – wykonanie 61 832,00 co stanowi 103%52%,

ü             Podatek od środków transportowych – plan 19.200,00 – wykonanie 18 784,00 co stanowi 98%,

ü             Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 30.000,00 – wykonanie 24 147,00 co stanowi 80%. Dochody od opłat cywilno – prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w kwocie 524.500,00, a wykonano kwotą 550 609,00 co stanowi 105%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 7 325,00.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ü             Podatek od nieruchomości – plan 220.000,00 – wykonanie 191 574,00, co stanowi 87% planu,

ü             Podatek rolny – plan 200.000,00 – wykonanie 233 198,00 co stanowi 117% planu,

ü             Podatek leśny – plan 11.000,00 – wykonanie 20 322,00 co stanowi 185%.

W/w podatki są wpłacane przez osoby fizyczne w formie łącznych zobowiązań pieniężnych. W okresach sprawozdawczych program komputerowy automatycznie rozdziela je na trzy podatki. Stąd występują nieścisłości w planowaniu dochodów. Ogółem % wykonania w/w podatków za 2003 rok wynosi 103%.

ü             Podatek od środków transportowych – plan 84 500,00 wykonanie 86 395,00 co stanowi 102%,

ü             Podatek od spadków i darowizn – plan 3.000,00 – wykonanie 4 739,00 co stanowi 158% (Wyżej wymienione dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy),

ü             Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 4.500,00 i wykonano 4 395,00 co stanowi 98%,

ü             Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 1.500,00 – wykonanie 2 661,00 co stanowi 177% planu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodu rozdziału określono kwotą 90 989,00 i wykonano w 98% na kwotę 89 520,00.

 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

ü             Opłata skarbowa – plan 25 000,00 wykonanie 23 160,00 co stanowi 93% planu,

ü             Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 64 489,00; - wykonanie 64 490,00 co stanowi 100% planu.

ü             Prowizja od zakupionych znaków skarbowych stanowi kwotę 1 870,00.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 614 600,00 i wykonano w kwocie 679 854,00 co stanowi 111% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 93% kwotą 473 301,00 natomiast od osób prawnych w 197% kwotą 206 553,00. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie wytycznych z M.F. Wpływy udziałów w podatkach od osób prawnych również jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

 

·           DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

         Plan działu ustalono kwotą 2 118 550,00 i wykonano 2 119 609,00 co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 1 779 474,00 i wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej

Plan części podstawowej subwencji ogólnej wykonano w 100% kwotą 3 169,00.

ROZDZIAŁ 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej

Plan subwencji rekompensującej został ustalony na kwotę 315 907,00 i wykonano w 2003 roku w 100%, z czego:

ü             Część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych – plan 198 908,00; wykonanie w 100%,

ü             Część rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień podatkowych – plan 116 999,00 – wykonanie w 100%.

 

ROZDZIAŁ 75814 –różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 20 000,00 i w 2003 roku wykonano w 105% kwotą 21 059,00. Środki rozdziału pochodzą z lokowania wolnych środków pieniężnych na krótkoterminowych lokatach oraz z oprocentowania kont bankowych.

 

·              DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dotację na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 20 024,00 oraz dotację na wyprawkę szkolną I – klasisty w postaci podręczników szkolnych na kwotę 1.875,00. Plan wykonano w 100%.

Ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Estetycznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 200,00 na wypłatę stypendium uczniowskiego. Dotację otrzymano w 100%.

 

·              DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale opieki społecznej w 2003 roku wykonano kwotą 416 815,00 co stanowi 99% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85313 –składka na ubezpieczenia zdrowotne

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z Opieki Społecznej otrzymano w kwocie 10 022,00 co stanowi 80% planu.

 

ROZDZIAŁ 85314 –zasiłki i pomoc w naturze

Dotację na wypłatę zasiłków z Opieki Społecznej otrzymano w 80% kwotą 288 651,00.

ROZDZIAŁ 85315 –dodatki mieszkaniowe

W 2003 roku otrzymano dotację w wysokości 9 039,00 co stanowi 92% rocznego planu. Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznawana jest na podstawie kwartalnych sprawozdań z ich wypłaty.

ROZDZIAŁ 85316 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Otrzymano w 2003 roku dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 19 433,00 co stanowi 91% planu.

ROZDZIAŁ 85319 –terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 roku otrzymano dotację w kwocie 64 000,00 co stanowi 100% planu całorocznego.

ROZDZIAŁ 85395 –pozostała działalność

Na dofinansowanie dożywiania dzieci otrzymano dotację w wysokości 24 500,00 co stanowi 100% planu, natomiast na sfinansowanie wyprawki szkolnej I – klasistom dotację otrzymano w 100% w kwocie 1.170,00.

 

·              DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na utrzymanie Przedszkola przy Szkole Podstawowej określony został kwotą 13.572,00 i za 2003 rok został wykonany kwotą 12 812,00 co stanowi 94% z czego:

ü             Kwota 572,00 – to dotacja na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

ü             Kwota 12 240,00 – to dotacja na utrzymanie Przedszkola.

 

·              DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 996 774,00 i wykonany w wysokości 885 228,00 co stanowi 89%.

ROZDZIAŁ 90001 –gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dotację z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 120.000,00 i wykonano w kwocie 102.646,00, co stanowi 86%, również z programu pomocowego Phare 2000 otrzymano dotację w wysokości 80% planowanych środków w EUR. Jest to kwota 164.173,00 EUR, co stanowi 714 012,00.

ROZDZIAŁ 90002 –gospodarka odpadami

W 2003 roku otrzymano dotację w kwocie 12.000,00 ze Starostwa Powiatowego na zakup kontenerów śmieciowych KP-4 i stanowi to 100% planowanych środków.

 

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Plan dotacji na oświetlenie ulic i placów powiatowych i wojewódzkich ustalono wg otrzymanych wytycznych w kwocie 51.000,00 i w 2003 roku otrzymano 100%, z czego 16.028,00 to dotacja wynikająca z pokrycia wydatków na oświetlenie z 2002 roku. Wg rozliczenia roku 2003 należna dotacja gminie to kwota 78 615,00. Należności gminy na 31.12.03 to kwota 43 643,00. (39 254,00 przesłano w marcu 2004 roku).

ROZDZIAŁ 90020 – opłata produktowa.

W 2003 roku uzyskano kwotę 1 577,00 tytułem odpisów za dostarczone segregowane śmieci do recyklingu.

ROZDZIAŁ 90095 –pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 5.000,00 i wykonany w 2003 roku w 80% kwotą 3 993,00.

W roku 2003 planowano wydatkować kwotę 7 553 378,00 i wydatkowano 7 337 624,00 co stanowi 97% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

 

·              DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 909 328,00 i wykonano kwotą 908 111,00 co stanowi 100%. Wydatki przeznaczono na:

ü             Rozbudowa wodociągu ze stacji Rohozy Iwanki do wsi Trześcianka – 748 444,00 z czego kwota 250 621,00 stanowi dotację z programu Sapard. Wpłaty udziałowców na wodociąg w Trześciance to kwota 220 145,00. Środki budżetu gminy to kwota 277 678,00. Ogólny koszt budowy wodociągu Trześcianka to kwota 790 819,00. Długość sieci wodociągowej 6 732 mb, długość przyłączy 4 862 mb, ilość przyłączy 153 szt.

ü             Rozbudowa wodociągu ze wsi Narew do wsi Ańcuty. Wydatkowano kwotę w 2003 roku w wysokości 118 395,00 z czego 39 000,00 stanowią wpłaty udziałowców a kwota 79 395,00 pochodzi z budżetu gminy. Ogólny koszt wodociągu do wsi Ańcuty wynosi 128 195,00. Długość sieci – 2 490 mb, długość przyłączy – 939 mb, ilość przyłączy 27 sztuk.

ü             Opracowanie dokumentacji wodociągowej do wsi Białki – 16 818,00.

ü             Opracowanie dokumentacji wodociągu do wsi Ordynki 16 371,00.

ü             Prace przygotowawcze do opracowania planu II studni głębinowej w Iwankach – 2 319,00.

W 2003 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 5 764,00 co stanowi 96% planu.

 

·              DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2003 roku wykonano dywaniki emulsyjne na następujących drogach:

        drogi w Janowie i Przybudkach – 140 094,00,

        droga Tyniewicze Duże – 40 821,00 (rozpoczęto przygotowania do opracowania dokumentacji),

        wtórnik chodnika do Urzędu Gminy – 1 712,00,

        wtórnik drogi do hotelu – 1 498,00.

Ponadto zakupiono przepusty na drogi gminne o wartości 982,00, masę bitumiczną do łatania dróg na kwotę 1 214,00, znaki drogowe o wartości 1 081,00.

W 2003 roku nie poniesiono wydatków na utrzymanie dróg powiatowych.

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

 

·              DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2003 roku zapłacono kwotę 24 826,00 stanowi 99% planu.

ROZDZIAŁ 71035 – cmentarze

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 1 500,00 przeznaczając je na odnowienie mogiły wojennej w Białkach. Koszt remontu wyniósł 1 488,00.

 

·              DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 –urzędy wojewódzkie

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC oraz ewidencji ludności w wysokości 55.000,00 i wykonano je w 100%.

ROZDZIAŁ 75022 –rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2003 roku kwotę 54 000,00 i wykonano w 66% kwotą 35 581,00.

ROZDZIAŁ 75023 –urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy z obsługą szkół zaplanowano kwotę 933 799,00 z czego w 2003 roku wykonano 889 692,00 co stanowi 95%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 715 033,00 co stanowi 96% planu rocznego.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism – 16 794,00.

ü             Zakup znaczków pocztowych – 23 000,00

ü             Opłata prowizji bankowej – 8 365,00

ü             Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy – 13.500,00 (zakupiono kserokopiarkę Toshiba, drukarkę laserową, igłową, zestaw komputerowy, monitory)

Pozostała kwota wydatków w wysokości 113 000,00 została wydatkowana na opłacenie opłat telekomunikacyjnych, konserwację komputerów, centrali telefonicznej, opłat umów zlecenia, o dzieło, radcy prawnego i informatyka, sygnalizacji alarmowej, szkolenie pracowników, wypłatę ryczałtów i zwrot za wyjazdy służbowe.

 

ROZDZIAŁ 75047 –pobór podatków

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 66 291,00 i wykorzystano w 73% w kwocie 48 489,00 z czego na:

ü             Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 31 843,00.

ü             Zakup materiałów i wyposażenia 6 007,00.

ü             Umowy zlecenia za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt 2 039,00.

ü             Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 600,00.

ROZDZIAŁ 75095 –pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału zaplanowano w wysokości 14 046,00 i wykonano w 81% kwotą 11 415,00 opłacając między innymi składki udziałowe na Stowarzyszenie Green Way – 2.500,00, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – 2.772,00, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej – 3 681,00.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 1.015,00.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 447,00 przeznaczono na zakup materiałów, opłacenie uczestnictwa w targach ekologicznych.

 

·        DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 736.00 i wykonano w 100% zakupując materiały biurowe potrzebne na te cele oraz opłacając usługi telefoniczne.

ROZDZIAŁ 75108 – wybory do Sejmu i Senatu.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 10 614,00 i wykorzystano ją w 100% opłacając diety komisji obwodowych w kwocie 6 542,00, umowy zlecenia związane z prawidłową organizacją wyborów na kwotę 3 349,00 oraz materiały biurowe na kwotę 723,00.

ROZDZIAŁ 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie referendum unijnego poniesiono wydatki w 100 % finansowane z dotacji w kwocie 14 276,00 co stanowi 100% planu, z czego na:

ü             Diety komisji referendalnych – 9.978,00

ü             Zakup materiałów biurowych – 296,00

ü             Uzupełnienie wyposażenia lokali – 1.267,00

ü             Zabezpieczenie lokali – 1 676,00

ü             Sporządzenie spisów wyborczych – 250,00

ü             Transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodowych komisji – 809,00

 

·        DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2003 roku przekazano dotację na zakup samochodu strażackiego K.P.P.S.P., który służy do ratownictwa gaśniczego na terenie powiatu. Dotacje przekazano zgodnie z planem w wysokości 30 000,00.

ROZDZIAŁ 75412 –ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 104 188,00 i w roku 2003 wykonano w 88% kwotą 91 511,00. Wydatki wykonano następująco:

ü             Wynagrodzenie I etatu łącznie z pochodnymi – 17 099,00

ü             Energia elektryczna zużyta do ogrzewania strażnic – 12 344,00

ü             Ubezpieczenie drużyn pożarniczych i sprzętu OSP – 1 212,00

ü             Zakup mundurów strażackich w ilości 35 sztuk galowe i robocze za kwotę 7 584,00

Do zakupu mundurów otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w kwocie 6.400,00 oraz od członków OSP 1 106,00.

 

ü             Zakupiono buty strażackie 8 par za kwotę 800,00 z dofinansowaniem z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP – 800,00.

ü             Zakupiono 8 kompletów ubrań strażackich specjalistycznych na kwotę 3 200,00 otrzymując dofinansowanie 720,00.

ü             Zakupiono motopompę Niagarę za kwotę 2 554,00 otrzymując dofinansowanie 2 000,00.

ü             Zakupiono apteczkę walizkową za kwotę 800,00, radiotelefon samochodowy za 1 100,00, hełmy za 800,00 uzyskując dopłatę 2.300,00.

ü             Za akcje gaszenia pożarów opłacono kwotę 15 692,00.

ü             Opłacono zakup i ułożenie kostki chodnikowej do utwardzenia wyjazdu z garażu samochodu strażackiego w Łosince za kwotę 12 967,00.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 16 159,00 została przeznaczona na zakup części i usług do naprawy sprzętu OSP, zakup paliwa i opłacenie za przeglądy techniczne pojazdów.

ROZDZIAŁ 75414 –obrona cywilna

Wydatki związane ze szkoleniem pracownika z obrony cywilnej to kwota 270,00 co stanowi 54% rocznego planu.

 

·              DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

·              DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej określono kwotą 2 233 747,00 a wykonano kwotą 2 202 768,00 co stanowi 99%. Z ww. kwoty Urząd Gminy zaplanował i wykonał w 100% wydatki pochodzące z dotacji i środków budżetu przeznaczając na:

ü             Zakup wyprawki szkolnej dla I-klasisty (25 uczniów) na kwotę 1.875,00.

ü             Odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 20 596,00.

ü             Przekazano dotację przedmiotową Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji Estetycznej na wypłatę stypendium w roku szkolnym 2003/2004 – 2 000,00.

ü             Wypłacono stypendia 3 osobom za m-ce IX-XII w kwocie 1 200,00.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1 779 474,00 oraz dotację w wysokości 23 671,00. Z budżetu gminy wyasygnowano kwotę 94.681,00.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 i 854 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania.

 

·              DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 64 489,00 i wykonano za 2003 rok w 100% kwotą 64 488,00. Ze środków rozdziału opłacono:

ü             Usługi niematerialne – umowa zlecenie za prowadzenie spraw komisji – 2 400,00.

ü             Wynagrodzenie członków GKRPA – 3 354,00.

ü             Wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie – 10 850,00.

ü             Materiały biurowe i informacyjno-edukacyjne – 3 625,00.

ü             Dożywianie dzieci w szkołach – 11 000,00.

ü             Zakup programów profilaktycznych – 1 516,00.

ü             Wspieranie działalności profilaktycznej realizowanej przez następujące podmioty zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

        ZOZ – 6 000,00

        Policja – 1 000,00

        diecezjalny Ośrodek Kultury „Światłość” – 2 000,00

        Klub Sportowy „Iskra” – 3 000,00

        NOK – 5 000,00

        GBP – 10 757,00

ü             Zakupy sprzętu komputerowego na stanowiska związane z wydawaniem i windykacją należności za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3 987,00.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1.000,00 na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. Wydatki wykonano w 100%.

 

·              DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85302 – domy pomocy społecznej

Przekazano dotację podmiotową z budżetu na Dom Pomocy Społecznej

W Trześciance w wysokości 1 500,00 z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego. Dotację wykorzystano i rozliczono terminowo.

ROZDZIAŁ 85313 –składka na ubezpieczenia zdrowotne

Plan wydatków na wypłatę składek zdrowotnych od niektórych zasiłków wypłaconych z pomocy społecznej określono kwotą 12.600,00 Za 2003 rok wydano kwotę 10 022,00 co stanowi 80%. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa i zaspokajały potrzeby naszej gminy.

ROZDZIAŁ 85314 –zasiłki i pomoc w naturze

Plan wydatków na wypłatę zasiłków społecznych w 2003 roku wynosi 306.651,00 z czego 288 651,00 są to środki z zadań zleconych, natomiast 18.000,00 to środki budżetu gminy.

Plan za 2003 rok wykonano w 100%.

 

Ze środków rozdziału opłacono:

ü             Zasiłków stałych (32 świadczenia) – 13 376,00

ü             Zasiłków stałych wyrównawczych (242 świadczenia) – 75 222,00

ü             Zasiłków okresowych (400 świadczeń) – 78 168,00

ü             Renty socjalne (263 świadczenia) – 103 177,00

ü             Ochrona macierzyństwa (51 świadczeń) – 13 950,00

ü             Zasiłki celowe (ze środków własnych gminy – 73 rodziny) – 18 000,00

ü             Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłat zasiłków – 4 758,00

ROZDZIAŁ 85315 –dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 18 002,00 tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych.

W 2003 roku wykonano kwotę 15 972,00 co stanowi 89% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 9 039,00. Wypłacono 191 dodatków mieszkaniowych, z czego do lokali mieszkaniowych:

ü             Tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 8 dodatków.

ü             Spółdzielczych – 99 dodatków.

ü             Pozostałych – 82 dodatki.

ROZDZIAŁ 85316 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

W rozdziale zaplanowano wydatkować kwotę 21 249,00 i w 2003 roku wykonano w 91% kwotą 19 433,00 wypłacając:

ü             Zasiłków rodzinnych – 40 świadczeń w kwocie 1 700,00.

ü             Zasiłków pielęgnacyjnych - 126 świadczeń w kwocie 17 733,00.

Wydatkowane środki pochodzą w 100% z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85319 –terenowe ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2003 rok kwotę 115.219,00 i roku wydano kwotę 110.184,00, co stanowi 96%. Kwota 64 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

Na płace łącznie z funduszu socjalnego z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników wydano kwotę 100 055,00.

Pozostałe wydatki w wysokości 10 129,00 przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, porto, opłaty delegacji itp.

ROZDZIAŁ 85395 –pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 27 670,00 i wydatkowano ją w 100% opłacając:

ü             Dożywianie dzieci – 26 500,00 (w tym środki z budżetu państwa – 24 500,00).

ü             Wyprawka szkolna – 1 170,00 (środki z budżetu państwa).

 

·              DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2003 roku wynosi 2 104 145,00 i został wykonany w 98% kwotą 2 054 558,00.

 

ROZDZIAŁ 90001 –gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 1 234 176,00 z czego planowano, iż środki własne budżetu to kwota 160 901,00, pożyczka 256 617,00, dotacja WFOŚiGW 102 646,00 i środki pomocowe „Phare 2000” 714 012,00.

Na 31 grudnia dokonano wydatków w kwocie 1 233 748,00 z czego:

ü             Dotacja z WFOŚiGW – 102.646,00.

ü             Środki pomocowe z PHARE – 714 012,00 ( 164 172,80 EUR).

ü             Pożyczka z WFOŚiGW – 256.617,00.

ü             Środki własne – 160 473,00.

W wyniku końcowego rozliczenia budowy oczyszczalni ścieków i złożonego wniosku powinniśmy otrzymać w 2004 roku drugą część dofinansowania w wysokości 23 466,25 EUR oraz możliwość wykorzystania narosłych odsetek w wysokości 545,08 EUR.

W rozdziale również zaplanowano i dokonano podziału na etapy dokumentację budowy kanalizacji w Narwi za kwotę 6 000,00. Wykonano kanał doprowadzający ścieki z przyszłej kanalizacji do oczyszczalni za kwotę 11 609,00. Rozpoczęto prace przygotowawcze do uaktualniania dokumentacji projektowej przyszłej kanalizacji w Narwi. Na ten cel wydano kwotę 4 548,00.

ROZDZIAŁ 90002 –gospodarka odpadami

W 2003 roku otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 12.000,00 na zakup pojemników śmieciowych. Dotację wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego

W 2003 roku odprowadzono opłaty ekologiczne za zanieczyszczanie powietrza w wysokości 2 836,00 co stanowi 95% planu.

ROZDZIAŁ 90006 –ochrona gleby i wód

Plan wydatków na 2003 roku określono kwotą 20.000,00 i wykonano w 56% kwotą 11 102,00 opłacając kary pieniężne za zanieczyszczanie wód przez starą oczyszczalnię ścieków (4 578,00), opłaty ekologiczne za gromadzone odpady na wysypisku (4 243,00), oraz opłaty za odprowadzenie ścieków i eksploatację żwirowni (2 281,00).

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń na 2003 rok zaplanowano kwotę 197.192,00 i wykonano w 96% kwotą 189 660,00 z czego na:

ü             Oświetlenie uliczne – 151 183,00

ü             Konserwacje oświetlenia ulicznego – 26 482,00

ü             Instalacja 4 lamp oświetleniowych we wsi Waniewo, Janowo, Ancuty, Gorodzisko– 11.995,00

Na opłacenie oświetlenia ulicznego z 2003 roku otrzymano dotację w wysokości 51.000,00, w tym kwota 16.028,00 – to dotacja refundująca wydatki poniesione na oświetlenie uliczne dróg i placów powiatowych, wojewódzkich w 2002 r.

 

ROZDZIAŁ 90095 –pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 595.670,00 i wykonano kwotą 569 906,00 co stanowi 96% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 10 pracowników stałych na 9,5 etatu oraz 4 pracowników interwencyjnych od 12.05.2003 r. Na wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 249 975,00

Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

ü             Energia elektryczna w budynkach komunalnych, Urzędu Gminy w tym w budynku NOK, hotelu, wszystkich świetlicach wiejskich – 24 129,00.

ü             Zakup materiałów pędnych – 41 988,00.

ü             Zakup materiałów opałowych do CO w budynku szkoły w Łosince – 32 624,00, w budynku NOK – 19 779,00 i w budynku hotelu – 53 694,00.

ü             Obsługa kotłowni – 50 380,00.

ü             Materiały do remontu świetlic 9 233,00.

Pozostała kwota wydatkowana w wysokości 88 104,00 związana była z zakupami części zamiennych, do remontu sprzętu będącego w użytkowaniu gospodarki komunalnej oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności wg załącznika nr 2 do sprawozdania opisowego.

 

·        DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 –domy i ośrodki kultury

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla NOK na 2003 rok określono kwotą 84.914,00 i wykonano w 2003 roku w 100%. Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków NOK stanowi załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ 92116 –biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2003 rok zaplanowano w kwocie 103.065,00 i wykonano w 2003 roku w 100%. Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków GBP stanowi załącznik nr 4.

ROZDZIAŁ 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.500,00 na ochronę i konserwację zabytków sakralnych na terenie gminy Narew. Plan wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 92195 –pozostała działalność

Wydatki rozdziału za 2003 rok, to kwota 764,00 co stanowi 31% planu. Wydatki przeznaczono je na nagrody najlepszym uczniom Szkoły Podstawowej w Narwi, Publicznemu Gimnazjum w Narwi oraz na zakup drobnych materiałów do promocji gminy.

 

·        DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 –obiekty sportowe

Na zakup materiałów i usług koniecznych do utrzymania obiektu sportowego wydano kwotę 5 116,00 opłacając:

ü             Przeróbkę dojścia wody na stadionie – 1500,00.

ü             Zakup materiałów do przeróbki zasilania elektrycznego w budynku socjalnym – 1091,00.

ü             Opłacenie za zużytą wodę do podlewania płyty stadionu – 2 525,00.

ROZDZIAŁ 92605 –zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W 2003 roku przekazano dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej masowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z miejscowym klubem sportowym w wysokości 10 000,00.

 

Podsumowując realizację budżetu za 2003 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po stronie dochodów przebiegało zgodnie z zakładanym planem w 100%, natomiast wykonanie wydatków było nieznacznie niższe niż zakładano w planie (97%). W wyniku realizacji budżetu wykonano zadania inwestycyjne na łączną wartość 2 187 941,00 co stanowi 30% ogólnych wydatków. Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi 254 617,00 co stanowi 3,85% wykonanych dochodów. Stabilna sytuacja finansowa gminy pozwoli na sukcesywny jej rozwój i kontynuowanie rozpoczętych inwestycji takich jak wodociągowanie, kanalizacja i budowa dróg.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25