Budżet na rok 2003

UCHWAŁA Nr IV/26/03

RADY GMINY NAREW

z dnia 25.03.2003r.

 

 

 

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e, i pkt. 10 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13. póz., 74 z póz. zm.) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116 art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

§1

 

Ustala się:

 

1)     dochody budżetu gminy w wysokości 6 580 427,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

 

2)     wydatki budżetu gminy w wysokości 7 722 064,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

 

3)     dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 

4)     niedobór budżetowy w kwocie 1141 637,00 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z roku 2002 i lat ubiegłych w kwocie 700 000,00 oraz pożyczką w 441 637,00 – spłata kredytu w kwocie 2 168,00 oraz spłata I transy pożyczki w kwocie 2 000,00 nastąpi z nadwyżki budżetowej

 

§2

 

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§3

 

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 na nieprzewidziane wydatki.

 

§4

 

 

  1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5.

 

§5

 

Ustala się:

 

1.      Dotacja dla gminnych instytucji kultury, w łącznej kwocie 187 979,00 stanowi załącznik Nr 6.

 

2.      Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 150 000,00 oraz wydatków w kwocie 152 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§6

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 000,00 oraz wydatki Funduszu w kwocie 30 358,00. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

 

§7

 

Dochody w kwocie 52 000.00 pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§8

 

 

  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 441 637,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
  2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2004 - 2010 z dochodów budżetowych gminy.
  3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust.

 

§9

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

 

  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
  2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy

 

§10

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

1)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

 

2)     zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

 

3)     samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 288 000,00 (oczyszczalnia ścieków).

 

§11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-12

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-12