UCHWAŁA NR II/12/06 RADY GMINY NAREW

z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844) uchwala się, co następuje:

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy :

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 -             450,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                             -             850,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                  -          1.100,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton                                                 -          1.200,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                 -          700,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                      -          1.300,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                 -          1.400,00 zł

Stawki podatku ustalone w ust.1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do obwieszczenia Ministra Finansów.

Traci moc uchwała Nr XXIV/156/05 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Kiełbaszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-12-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-12-14

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-12-14