UCHWAŁA NR XXVIII/171/06

RADY GMINY NAREW

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz  art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 101, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

  • Załącznik Nr 1.DOC (DOC, 116 KB)

    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi na rok 2006

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Lewicka

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-04-06

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-04-06

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-04-06