Opłaty za wynajem sal w świetlicach wiejskich

Zarządzenie Nr 19/11
Wójta Gminy Narew

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/135/2001 Rady Gminy w Narwi z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy Narew ustalania wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wysokości stawek opłat za jednorazowy wynajem sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy Narew:

a) wynajęcie świetlicy na stypę - 40,65 zł netto + należny podatek VAT,

b) wynajęcie świetlicy na inną uroczystość - 81,30 zł netto + należny podatek VAT,

c) wynajęcie świetlicy na zabawę taneczną - 250,00 zł netto + należny podatek VAT,

d) na organizację szkoleń, kursów i innych o podobnym charakterze - 24,39 zł netto za 1 godz. + należny podatek VAT.

2. Stawki opłat wymienione w ust. 1 obejmują koszty utrzymania lokalu: tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości oraz korzystanie z urządzeń i naczyń kuchennych.

§ 2

1. Świetlice udostępnia się nieodpłatnie na:

a) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy i Radę Sołecką,

b) zebrania rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych,

c) imprezy i zabawy organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Narew,

d) imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Narwiański Ośrodek Kultury oraz Rady Sołeckie.

§ 3

1. O wynajem pomieszczeń należy zgłaszać się do opiekunów świetlic.

2. Opłaty, o których mowa w § 1 należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Nr 90 8086 0004 0000 1052 2000 0010 BS Narew przed wykonaniem usługi lub w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

§ 4

Stawki opłat określone niniejszym zarządzeniem nie dotyczą świetlic, którymi administrują Gminna Biblioteka Publiczna i Narwiański Ośrodek Kultury.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Pleskowicz

Opłaty za wynajem sal w Gminnej Bibliotece Publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Kiełbaszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2011-03-04

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2011-03-07