Informacja o realizacji budżetu za 2001 rok

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU

za 2001 rok.

 

            Planowany budżet Gminy Narew na 2001 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/123/2001 z dnia 30 marca 2001 roku.

 

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

 

dochody            5 182 932,00

wydatki             5 721 353,00

 

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 538 421,00 wskazano kredyt bankowy w wysokości 458 421,00 oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 80 000,00

 

W roku 2001 dokonano zmian w planie budżetu gminy.

 

 1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII / 130 / 2001 z dnia 27 kwietnia 2001 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 189 384,00
 2. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX / 133/2001 z dnia 29 czerwca 2001 zwiększając plan dochodów o kwotę 61 489,00 oraz plan wydatków o kwotę 41 489,00
 3. Uchwałą Rady Gminy Nr XX / 136 / 2001 z dnia 28 sierpnia zmniejszając plan dochodów o kwotę 320 886,00 oraz plan wydatków o kwotę 602 509,00
 4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI /144/2001 z dnia 29 października 2001 zwiększając plan dochodów o kwotę 202 186,00 oraz plan wydatków o kwotę 57 888,00
 5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII /152 /2001 z dnia 28 listopada 2001 zwiększając plan dochodów o kwotę 299 000,00 oraz plan wydatków o kwotę 219 000,00
 6. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII / 156 / 2001 z dnia 28 grudnia 2001 zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 32 087,00

 

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2001 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

          –         po stronie dochodów 5 646 192,00

          –         po stronie wydatków 5 658 692,00

 

Niezrównoważony plan budżetu przewidywał pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 12 500,00 kredytem bankowym.

 

Ostateczny plan budżetu po dokonanych zmianach był wyższy od wersji pierwotnej po stronie dochodów o kwotę 463 260,00 i niższy po stronie wydatków o kwotę 62 661,00

 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

         –         dochody 5 460 284,00 co stanowi 97% planu

         –         wydatki 5 104 251,00 co stanowi 90% planu

 

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 410 139,00 z czego:

      nadwyżka budżetowa z 2001 roku – 344 444,00

      nadwyżka na operacjach niekasowych – 60 000,00

      nadwyżka z lat ubiegłych – 5 695,00

 

Utworzono również rezerwę na niewygasające wydatki w kwocie 1 589,00.

         Na 31 grudnia 2001 roku pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w W.F.O.Ś. na budowę wysypiska odpadów komunalnych w kwocie 19 200,00 oraz kredyt zaciągnięty na modernizację kotłowni szkolnej w kwocie 12 296,00.

 

W 2001 r. planowano 2 852 355,00 dochodów własnych a wykonano 2 684 132,00 co stanowi 94% planu i 49% dochodów wykonanych ogółem.

 

Dotacji celowych na zadania własne i zlecone zaplanowano kwotę 630 847,00 i wykonano 613 162,00 co stanowi 97% planu i 11% dochodów ogólnych.

 

Plan dochodów subwencji ogólnej w 2001 roku w kwocie 2 162 990,00 został wykonany w 100% z czego:

subwencja ogólna na zadania oświatowe                        – 1 683 626,00

subwencja rekompensująca                                           – 327 898,00

część podstawowa  subwencji ogólnej                            – 151 466,00

 

Wykonanie subwencji ogólnej stanowi 40% ogólnego wykonania dochodów.

 

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 159 890,00 i wykonano w 97% kwotą 155 770, 00.

Uzyskano dochody z:

         dzierżawy działek na cele rolnicze – 3 533,00

         wydane świadectwa pochodzenia zwierząt – 5 541,00

         opłaty wieczystego użytkowania – 4 546,00

         prowizja od sprzedaży i dzierżawy działek AWRSP – 36 545,00

         wpłaty udziałowców na budowę wodociągu Rohozy – Iwanki – Waniewo – 65 060,00

 

W 2001 roku uzyskano dotację na budowę wodociągu Rohozy – Iwanki – Waniewo w kwocie 40 545,00 z czego z Urzędu Wojewódzkiego 37 000,00 ze środków budżetu państwa w ramach kontraktu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi 3 545,00

 

Dział 020 – Leśnictwo

 

W 2001 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 2 298,00 co stanowi 115% planu.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalne roczny plan dochodów zaplanowano w wysokości 216 391,00 i wykonano w 108% kwotą 233 698,00.

Gmina Narew posiada 4 kotłownie, które ogrzewają 12 360 m powierzchni z czego5 296m nie jest fakturowane. Uzyskane dochody ze sprzedaży energii cieplnej w 2001 roku wynoszą 103 249,00.

Wpływy z tytułu przyjęcia ścieków komunalnych wynoszą 20 157,00. Ogółem zafakturowano 10 700 m ścieków.

Dochody uzyskane z tytułu czynszów mieszkaniowych wynoszą 21 449,00.

Zaległości z tytułu wpłat za energię cieplną i odprowadzenie ścieków wynoszą 5 214,00 natomiast nadpłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego wynoszą 3 488,00

Za wynajem sprzętu gospodarki komunalnej celem wykonania usług komunalnych oraz za sprzedaż butelek Pet i szkła uzyskano w 2001 roku kwotę

18 578,00

Wpływy z tytułu spłat kredytu hipotecznego wynoszą 70 257,00 co stanowi 111% zakładanego planu.

 

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w 149% kwotą 216 852,00. Sprzedano 40 działek o powierzchni 156 078 m oraz 2 budynki poszkolne w Łosince /do rozbiórki – 7 780,00 i pozostały 14 000,00/.

 

W rozdziale 70095 – pozostała działalność w 2001 roku otrzymano dotację z EKOFunduszu w kwocie 56 075,00 oraz z WFOŚ w kwocie 40 000,00 na modernizację kotłowni szkolnej na przyjazną środowisku.

 

Dział 710 – Działalność usługowa.

 

W 2001 roku otrzymano dotację na remont grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 10 000,00 z czego kwota 8 000,00 pochodzi z budżetu wojewody, a kwota 2 000,00 z sąsiedniego samorządu terytorialnego.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

 

W rozdziale 75011 z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 52 000,00 co stanowi 100% planu.

 

Plan dochodów rozdziału 75023 – Urzędy Gmin określono kwotą 9 230,00 i wykonano w 127% kwotą 11 764,00. Uzyskano dochody w rozdziale z:

         opłat administracyjnych                                 – 8 200,00

         różnych dochodów z lat ubiegłych                   – 3 564,00

 

W rozdziale 75056 – spis powszechny na prace przygotowawcze do przeprowadzenia spisu powszechnego w 2002 roku otrzymano w 2001 roku dotację w wysokości 2 509,00

 

W rozdziale 75095 – pozostała działalność uzyskane dochody pochodzą z opłat od zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zaplanowano dochody w wysokości 69 248,00 i wykonano je w 101% kwotą 69 742,00.

 

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

 

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli państwowej zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 723,00 i otrzymano ją w 100%.

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych.

 

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 848 123,00 i wykonano w 99% kwotą 1 825 824,00.

 

W rozdziale 75601 – wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych ujmuje się dochody, na wielkość których Urząd Gminy nie ma wpływu. Za 2001 rok plan wykonano w 137% kwotą 10 975,00. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 27,00.

 

W rozdziale 75615 – wpływy podatku rolnego, leśnego, od osób prawnych zaplanowano wpływy podatków od osób prawnych w kwocie 726 086,00 i wykonano w 104% kwotą 755 885,00. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 895,00.

 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

 1. podatek od nieruchomości – plan 593 138,00; wykonanie – 601 745,00 co stanowi 101% planu
 2. podatek rolny – plan 42 000,00; wykonanie 44 622,00 co stanowi 106% planu
 3. podatek leśny – plan 70 028,00 ; wykonanie 71 130,00 co stanowi 102% planu,
 4. podatek od środków transportowych -plan 18 920,00: wykonanie 19 406,00 co stanowi 103%
 5. podatek od czynności cywilno – prawnych – plan 2 000,00; wykonanie 18 077,00

Dochody od czynności cywilno-prawnych są przekazywane przez Urząd Skarbowy. Ponieważ przekazanie tych dochodów nastąpiło głównie w IV kwartale 2001 roku stąd nie skorygowano odpowiednio planu.

 

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku leśnego, rolnego, od osób fizycznych zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w kwocie 559 958,00 a wykonano kwotę 567 061,00 co stanowi 101%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 13 088,00.

 

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

 1. podatek od nieruchomości – plan 245 308,00; wykonanie – 239 796,00 co stanowi 98%
 2. podatek rolny – plan 206 000,00; wykonanie 206 904,00 co stanowi 100%
 3. podatek leśny – plan 12 400,00; wykonanie 13 569,00 co stanowi 109%
 4. podatek od środków transportowych – plan 88 250,00 wykonanie 82 050,00 co stanowi 103%
 5.  podatek od spadków i darowizn – plan 2 000,00; wykonanie 5 038,00 co stanowi 252% /dochody w/w są niezależne od Urzędu Gminy/
 6. opłata targowa – plan wykonano w 114% kwotą 4 574,00
 7. podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 2 000,00; wykonanie 2 042,00 co stanowi 102%

 

Plan dochodów w rozdziale 75618 – wpływy z opłaty skarbowej określono kwotą 17 000,00 i wykonano w 123% w kwocie 20 856,00. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

         opłata skarbowa – plan 16 000,00; wykonanie 19 925,00

 

Od 1 stycznia 2001 roku opłata skarbowa uzyskiwana jest bez udziału Urzędu Skarbowego. Dochody przekazuje PKO BP oraz BGŻ za zakupione znaki opłaty skarbowej. Prowizję od sprzedaży znaków skarbowych uzyskano w kwocie 550,00.

 

W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 537 079,00 i wykonano w 88% kwotą 471 047,00.

Udziały we wpływie w podatku od osób fizycznych wykonano w 90%, natomiast od osób prawnych 24 410,00 co stanowi 61% planu.

Plan udziałów w podatku od osób fizycznych został przyjęty na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów i Urząd Gminy nie ma wpływu na jego wykonanie.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe.

 

Plan różnych rozliczeń finansowych ustalono kwotą 2 205 762,00 i wykonano w 100% kwotą 2 211 915,00.

 

W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 1 683 626,00 i wykonano w 100%.

 

W rozdziale 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej przyjęto plan w wysokości 151 466,00 i wykonano w 100%. Na subwencję podstawową składa się:

         kwota wyrównawcza – 146 213,00

         kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 5 253,00

 

W rozdziale 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej plan został ustalony na kwotę 327 898,00 i wykonano go w 100% z czego:

         część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 206 669,00

         część rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym wykonano w kwocie 121 229,00

 

       W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe plan dochodów określono kwotą 42 772,00 i wykonano w 114% kwotą 48 925,00 a środki te pochodzą z:

         lokowania wolnych środków pieniężnych na krótkoterminowych lokatach bankowych kwota – 38 281,00

         grzywny i kary pieniężne, to kwota 2 644,00

         dotacja z fundacji “Cowi” na remont ogrzewania w ośrodku zdrowia w Narwi – 8 000,00

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

 

W dziale zaplanowano środki dotacyjne na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 19638,00. Dotację otrzymano w wysokości 16 138,00 co stanowi 82% planu.

 

Dział 853 – Opieka społeczna.

 

Plan dochodów w dziale opieki społecznej określono kwotą 420 895,00 i wykonano kwotą 419 435,00 co stanowi prawie 100%.

Na wypłatę zasiłków z opieki społecznej w rozdziale 85314 dotrzymano dotację w 100% w kwocie 290 100,00.

 

W rozdziale 85315 – dodatki mieszkaniowe w 2001 roku otrzymano dotację w wysokości 14 709,00. Dotacja ta jest otrzymywana na podstawie składanych miesięcznych sprawozdań. W 2001 roku w/g obowiązujących przepisów naliczenia dotacji gmina Narew powinna otrzymać kwotę 17 755,00.

 

W rozdziale 85316 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości 30 000,00. W/w dotacja w całości pokryła zapotrzebowanie mieszkańców gminy na zasiłki w 2001 roku.

 

W rozdziale 85319 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2001 roku otrzymano dotację w wysokości 60 450,00 co stanowi 98% planu.

 

W rozdziale 85395 – pozostała działalność na wypłatę i obsługę wypłaty zasiłków kombatanckich otrzymano dotację w kwocie 12 500,00 natomiast na dożywianie dzieci 11 676,00.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

 

Plan dotacji na utrzymanie przedszkola w Narwi określono kwotą 15 000,00 natomiast wykonano 12 816,00 co stanowi 85%. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale świadczy o zmniejszonej niż planowano ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

W rozdziale 90011 – fundusz ochrony środowiska zaplanowano kwotę 260 000,00 pochodzącą z nagród za:

         uczestnictwo w konkursie IV edycji organizowanego przez NFOŚiGW na “Zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” w kwocie 250 000,00

         uczestnictwo w II edycji konkursu „O szklaną statuetkę” organizowanego przez WFOŚiGW w kwocie 10 000,00.

 

W 2001 roku otrzymano nagrodę z WFOŚiGW w kwocie 10 000,00 co stanowi 4% planu.

 

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic i placów zaplanowano dotację celową w kwocie 70 000,00. Plan wykonano w 100%. Wysokość dotacji celowej planowana jest na podstawie wytycznych z Urzędu Wojewódzkiego i rozliczenia na podstawie miesięcznych wniosków za zużycie energii elektrycznej na drogach powiatowych i wojewódzkich Ogółem należna dotacja dla gminy była wyższa od przyznanej o kwotę 9 237,00.

 

Na rozdział 90095 – pozostała działalność w 2001 roku zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 250,00 i wykonano w kwocie 2 237,00 co stanowi 99%.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

 

W 2001 roku otrzymano dotację celową z UKF i S na budowę ogrodzenia stadionu sportowego w Narwi e kwocie 25 000,00.

 

W roku 2001 planowano wydatkować kwotę 5 658 692,00 i wykonano plan w 90% kwotą 5 104 251,00. Wydatki w poszczególnych działach wynoszą:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

 

Plan wydatków określono na kwotę 178 736,00 z czego wykonano 161 304,00 co stanowi 90%.

 

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

 

Wydatki w 2001 roku poniesiono na:

         wodociąg Rohozy – Iwanki – 91 536,00/ogólna wartość budowy wodociągu wynosi 94 853,00, długość wodociągu 1981mb. i 39 sztuk przyłączy domowych/,

         wodociąg Waniewo – 22 470,00 /zadania realizowane w roku 2001 – 2002 w ogólnej wartości przetargowej łącznie z nadzorem inspektorskim 90 237,00. W 2001 roku wykonano linię główną o długości 750 mb./

         dokumentację projektową na wodociąg Saki – Ogrodniki – Waniewo – 26 800,00

 

Gmina otrzymała dotację na budowę wodociągów w wysokości 40 545,00 z Urzędu Wojewódzkiego z kontraktu Gmin Górnej Narwi oraz dofinansowanie udziałowców w kwocie 65 060,00.

 

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

 

Wpłata gminy 2% wpływów podatku rolnego na izby rolnicze wyniosła 4 598,00.

 

Rozdział 01095 – pozostała działalność.

 

Plan wydatków określono kwotą 20 400,00 i wykonano plan w 78% kwotą 15 900,00. Zakupiono 2 działki rolnicze o powierzchni 20,3753 ha we wsi Skaryszewo za kwotę łączną 15 700,00 oraz wypłacono odszkodowanie za zniszczoną łąkę 200,00.

 

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

 

Plan wydatków działu zaplanowano na 21 000,00 i plan wykonano w 56% kwotą 11 813,00. W ramach wydatków opracowano częściowo zezwolenia na wydobycie kruszywa ze złoża w Waniewie. Ze względu na zmiany ustawowe wykonawca wstrzymał dalsze prace nad opracowaniem do czasu wyjaśnienia interpretacji przepisów.

 

Dział 500 – Handel.

 

 

Zaplanowano wydatki na zakup i montaż ogrodzenia betonowego przy placu targowym w Narwi w wysokości 3 800,00. Plan wykonano w 96% kwotą 3 665,00. Ogrodzenie wykonano z elementów betonowych zdobionych.

 

Dział 600 – Transport i łączność.

 

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 48 000 i wykonano w 65% kwotą 31 329,00. W 2001 roku przekazano dotacje dla powiatu na modernizację drogi do Krzywca od szosy Narew – Hajnówka w wysokości 15 000,00. Na utwardzenie 370 m powierzchni drogi w Makówce oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową wydatkowano kwotę 12 117,00. Na zakup znaków drogowych i przepustów wydano kwotę 1 136,00. Na opracowanie uproszczonej dokumentacji drogi Kotłówka – Kamień wydano kwotę 1 800,00. Utrzymanie i remonty przystanków PKS kosztowały budżet w 2001 roku kwotę 1 139,00.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

 

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 596 699,00 i wykonano w 87% kwotą 522 096,00. W rozdziale zatrudnionych jest 9 pracowników na 8,5 etatu i na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydano kwotę 183 075,00. Na opłacenie energii w budynkach komunalnych /w tym budynek NOK, hotelu, wszystkie świetlice wiejskie/ wydano kwotę 23 143,00.

 

Do najważniejszych wydatków rozdziału należą:

         zakup materiałów pędnych – 47 173,00

         zakup drewna , oleju opałowego, gazu – 111 550,00

         ogrodzenie budynku Urzędu Gminy i hotelu – 5 841,00

         kapitalny remont przyczepy niskopodwoziowej – 10 694,00

         remont oczyszczalni ścieków – 4 368,00

         ubezpieczenie sprzętu – 4 247,00

         zakup aparatu powietrznego i wentylatora do oczyszczalni ścieków – 6 062,00

 

Pozostałe wydatki w wysokości 130 311,00 związane były z zakupami części zamiennych do remontu sprzętu będącego w użytkowaniu gospodarki komunalnej oraz do zakupu materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności w/g załącznika Nr 1 do sprawozdania opisowego.

 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

 

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 114 400,00 na modernizację kotłowni szkolnej z węglowej na przyjazną środowisku. Modernizację rozpoczęto w II półroczu 2001 roku, Wartość inwestycji opłacona w 2001 roku wynosi 110 470,00 /w 2000 roku została opłacona dokumentacja modernizacji kotłowni w kwocie 7 704,00 i ogólna wartość inwestycji wynosi 118 174,00/

 

Modernizacja kotłowni dofinansowana została przez EKOFunusz Warszawa – 56 075,00, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 40 000,00, i środki własne 14 395,00.

 

Dział 710 – Działalność usługowa .

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

 

Za usługi związane ze sporządzeniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych, wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2001 roku zapłacono kwotę 30 745,00 co stanowi 96% planu rocznego.

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

 

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 13 594,00 przeznaczając je na utrzymanie i remont cmentarzy wojennych. Planowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody -8 000,00; dotacja z samorządu – 2 000,00 i środki z budżetu gminy 3 594,00. W ramach wydanych środków wymieniono płytę nagrobną mogiły nieznanego żołnierza oraz wymieniono cokół, tablicę ogólną, krzyż i ogrodzenie w miejscu pamięci z II Wojny Światowej w lesie Podwaśki. W ramach w/w środków uporządkowano cmentarz Żydowski w Narwi.

 

            Dział 750 – Administracja publiczna.

 

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

 

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, oraz ewidencji ludności w wysokości 52 000,00. Dotację wykonano w 100%.

 

Rozdział 75022 – Rady Gmin.

 

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2001 roku kwotę 57 053,00 i wykonano w 2001 roku 51 330,00 co stanowi 90% środków planowanych w 2001 roku odbyto 10 zarządów, 7 sesji RG i 12 komisji.

 

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

 

Na utrzymanie Urzędu Gminy z obsługą szkól zaplanowano kwotę 835 488,00 i wydano w 2001 roku 816 953,00 co stanowi 98%. Na płace łącznie z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 661 164,00.

Podróże służbowe wraz z ryczałtem samochodowym kosztowały budżet 23 693,00.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

         zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism – 36 178,00

         zakup znaczków pocztowych – 12 500,00

         opłaty bankowe prowizyjne – 9226,00

         zakup kserokopiarki – 5 124,00

         zakup 2 komputerów – 5 602,00

Pozostała kwota wydatków w wysokości 63 466,00 została wydana na opłacenie energii elektrycznej /3 427,00/, szkolenie pracowników, konserwację i naprawy centrali telefonicznej, komputerów, systemów komputerowych, opłat radcy prawnego, opłat telefonicznych.

 

Rozdział 75047 – Pobór podatków.

 

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 44 732 i wykonano w 82% kwotą 36 745,00 z czego na:

         wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatków oraz wydane świadectwa pochodzenia zwierząt – 32 116,00

         diety za udział w sesjach oraz zebraniach sołtysów – 4 059,00

 

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

 

Plan wydatków na prace przygotowawcze do przeprowadzenia spisu powszechnego w 2002 roku ustalono kwotę 2 509,00 i wykonano je w 100% aktualizując gospodarstwa i działki rolne oraz arkusze N-obw.

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

 

Plan wydatków rozdziału zaplanowano w wysokości 3 608,00 i wykonano w 100% opłacając składki udziałowe na Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej w kwocie 2 781,00 oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 827,00.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.

 

 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.

 

Plan wydatków zleconych na 2001 roku na aktualizację spisu wyborców ustalono kwotę 723,00 i wykonano w 100%. Środki rozdziału pochodzą z dotacji.

 

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

 

Plan wydatków zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu przewidziano w kwocie 8 488,00 i wykonano w 2001 roku w 100%.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

 

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 105 388,00 i wydano kwotę 88 532,00 co stanowi 84%. Na wynagrodzenia 0,87 etatu łącznie z pochodnymi wydano kwotę 12 989,00.Za energię elektryczną zużytą do ogrzewania strażnic zapłacono kwotę 5 505,00. Za naprawę motopompy i samochodu strażackiego zapłacono 1 372,00. Adaptacja budynku OSP w Odrynkach z byłego sklepu GS kosztowała budżet 1 653,00. Na wyposażenie straży w 2001 roku zakupiono sorty mundurowe takie jak; ubrania, czapki, buty, hełmy w ilości po 10 sztuk na łączną wartość 8 510,00. Zakupiono również:

         węże tłoczone sztuk 4 na kwotę 680,00

         radiotelefon samochodowy – 2 300,00

         piłę do cięcia stali – 2 700,00

         piłę spalinową STHIL – 1 750,00

         motopompy z silnikiem „Tohatsu” sztuk 3 na kwotę 36 000,00.

Wyżej wymienione wydatki dofinansowane były z otrzymanej dotacji z W.Z.O.S.P w kwocie 7 000,00 natomiast za zakupione motopompy zapłacono w 48%, a pozostałe 52% pokryte były również z WZOSP w Białymstoku.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 15 073,00 została przeznaczona na zakup paliwa, smarów, drobnych części do naprawy sprzętu oraz opłacenia za akcje gaszenia pożaru.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

 

Na 30.12.2001r wydano z budżetu gminy kwotę 17 492,00 tytułem spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w 1998 r. Wysoka kwota zapłaconych odsetek spowodowana była jednorazową wpłatą odsetek od umorzonej pożyczki w wysokości 60 000,00.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

 

 

Plan działu oświata i wychowanie określono kwotą 1 984 248,00 z czego wykonano 1 947 161,00 co stanowi 98%. Szczegółową informację o wydatkach działu 801 rozdziału 80101,80110, 80113, opracowano przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego.

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

 

Na wypłatę stanów nieczynnych byłych pracowników szkoły wydano w 2001 roku kwotę 13 451,00. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów przekazano kwotę 16 138,00. Kwota w 100% pochodzi z dotacji budżetowej państwa. W 2001 roku zakupiono autobus do przewozu dzieci “Autosan” z 1997 roku za kwotę 9 100,00.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Plan wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi został określony kwotą 69 248,00 został wykonany w 85% kwotą 57 655,00. Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2001 podjęła uchwałę w sprawie wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi nie ulegających wygaśnięciu. Jest to kwota 11 589,00 i będzie wydatkowana na profilaktykę alkoholową do 30.04.2002 roku.

 

Ze środków rozdziału w 2001 roku opłacono:

         dotację dla powiatu na zadania profilaktyczne z przeznaczeniem na funkcjonowanie Oddziału Psychiatryczno – Odwykowego – 4 000,00

         dotacje dla NOK w Narwi – 29 000,00 /sprawozdanie z rozliczenia dotacji stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania opisowego/

         dożywianie dzieci z rodzin patologicznych – 11 000,00

         diety komisji – 3128,00

         paczki świąteczne dla dzieci – 4475,00

         przedstawienie teatralne dla uczniów – 1 400,00

Pozostałe wydatki w kwocie 4 652,00 to zakup materiałów biurowych i propagandowych /2 486,00/ oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi /2 166,00/

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

 

W 2001 roku przekazano dotację pochodzącą z fundacji COVI w wysokości 8 000,00 z przeznaczeniem na remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Narwi. Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zakupiono materiały remontowo-sanitarne do ośrodka zdrowia w wysokości 1 000,00.

 

Dział 853 – Opieka społeczna.

 

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze.

 

Plan wydatków na wypłatę zasiłków społecznych wyniósł 307 100,00 z czego 290 100 to środki na zadania zlecone, natomiast 17 000,00 to środki pochodzące z budżetu gminy.

Plan wykonano w 100%. Wypłacono 266 892,00 zasiłków z czego:

         zasiłki stałe – 94 świadczeń

         zasiłki wyrównawcze – 192 świadczeń

         zasiłki okresowe gwarantowane – 43 świadczeń

         zasiłki okresowe – 100 świadczeń

         renty socjalne – 279 świadczeń

         ochrona macierzyństwa – 77 świadczeń

         zasiłki celowe własne – 60 świadczeń

         zasiłki pogrzebowe – 1 świadczenie

Od wypłaconych zasiłków odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w wysokości 40 208,00.

 

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe.

 

Zaplanowano kwotę 32 560,00 tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych komunalnych i prywatnych. Plan wykonano kwotą 25 399,00 co stanowi 78% planu rocznego. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 14 709,00. Wypłacono 253 dodatków mieszkaniowych.

 

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 

W rozdziale tym zaplanowano wydatkować kwotę 30 000,00 i wykonano w 100%. Wypłacono 84 świadczenia rodzinne i 206 świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatkowane środki pochodzą w 100% z budżetu państwa.

 

Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Na utrzymanie GOPS wydano w 2001 r. Kwotę 114 564,00 z czego

 60 450, 00 pochodzi z budżetu państwa. Na płace i pochodne łącznie z funduszem socjalnym zatrudnionych 4 pracowników wydano kwotę 108 346,00. Pozostałe wydatki w wysokości 6 218,00 przeznaczone zostały na opłacenie konserwacji sprzętu komputerowego, opłacenie porta, zakup materiałów biurowych.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

 

Zaplanowano kwotę 24 176,00 tytułem wypłaty zasiłków kombatanckich, dożywiania dzieci. Wypłacono 70 świadczeń kombatanckich na kwotę 10 379,00. Na dożywianie dzieci wydano kwotę 12 500,00. Ogółem objęto dożywianiem 155 dzieci z 76 rodzin. Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 297,00 przeznaczona została na porto i zakup materiałów biurowych koniecznych do obsługi wypłacanych zasiłków kombatanckich. Środki rozdziału w 100% pochodzą ze źródeł pozabudżetowych.

 

Dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

 

Plan wydatków określono kwotą 521 522,00 a wykonano w 40% w kwocie 210 561,00. Wydatki przedstawiają się następująco:

 

Dział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

 

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 303 500,00 i wykonano za 2001 rok w 4% kwotą 13 343,00. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na opracowania towarzyszące /studium wykonalności projektu/ budowie oczyszczalni ścieków oraz zaplanowano rezerwę celową na budowę oczyszczalni ścieków. W 2001 roku opłacono:

         za opracowanie badawcze studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego oczyszczalni ścieków – 10 500,00

         za wycenę składników majątkowych dotychczasowej oczyszczalni – 793,00

         wykonanie opracowania w zakresie finansowania i realizacji gospodarki wodno-ściekowej 2 050,00.

 

W 2001 roku nie uruchomiono rezerwy celowej na budowę oczyszczalni.

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów.

 

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń w 2001 roku opłacono kwotę 187 114,00 z czego kwota 70 000,00 pochodzi z dotacji budżetu państwa.

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

 

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 28 681,00 z czego wykonano w 41% kwotą 10 104,00. W 2001 roku zatrudnionych było 2 pracowników sezonowych przez łączny okres 11 miesięcy. Zatrudnieni pracownicy uczestniczyli w pracach organizowanych przez referat komunalny i wysypisku śmieci.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

 

Plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla NOK na 2001 rok określono kwotą 30 000,00 i został wykonany w 100%. Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego.

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

 

Plan wydatków określono kwotą 2 000,00 z czego wykonano w 2001 roku kwotą 856,00 co stanowi 43%. Środki te zostały wykorzystane na zakup nagród na organizowane konkursy na terenie gminy.

 

Rozdział 92116 – Biblioteki.

 

Opisowe sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi zał. Nr 2 do sprawozdania opisowego.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

 

 

Plan wydatków na 2001 rok to kwota 50 000,00 i w 2001 roku wykonano je w 88% kwotą 43 957,00.

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

 

Na zakup materiałów usług potrzebnych do remontu obiektów socjalnych na stadionie oraz do utrzymania płyty stadionu w 2001 roku wydano kwotę 3 957,00. Ogrodzenie stadionu elementami betonowymi o długości 384,5 mb kosztowała 25 000,00. Środki w 100% pochodzące z dotacji UKFiS.

 

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej.

 

W 2001 roku przekazano 100% dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i masowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z miejscowym klubem sportowym. Dotacja wyniosła 15 000,00. Sprawozdanie z wykonania środków stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego.

 

Podsumowując realizację budżetu za 2001 rok należy podkreślić, iż przebiegał on zgodnie planem.

 

Efektem dobrej i wytężonej współpracy Rady Gminy i Wójta Gminy są przedstawione w wcześniejszych rozdziałach inwestycje i prace przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia priorytetowej inwestycji Gminy Narew – oczyszczalni ścieków.

 

Oszczędnościowy plan gospodarowania środkami finansowymi przyczynił się do uzyskania nadwyżki budżetowej w kwocie 410 139,00 co pozwoli zapewnić własny wkład do tak kosztownych zadań inwestycyjnych w 2002 roku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-12

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-12