UCHWAŁA NR XVII/112/05

RADY GMINY NAREW

z dnia 8 marca 2005 roku

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2005 rok.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; zm. z 2001r. Nr 128 poz. 1401; z 2002r. Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

  • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 104 KB)

    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi na rok 2005.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-03-16

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-03-16

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-03-16