UCHWAŁA NR XXXIII/197/10

RADY GMINY NAREW

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z § 10 ust.2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 974; z 2010 r. Nr 65 poz. 417) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2010 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przyjęty uchwałą Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Wsi Trześcianka z dnia 17 czerwca 2010 r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/145/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trześcianka na lata 2009-2016.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-07-09

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2010-07-12