ZARZĄDZENIE NR 91/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotować i przedłożyć na najbliższą XV Sesję Rady Gminy Narew projekty następujących uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok;

2) w sprawie wydatków budżetowych nie ulegających wygaśnięciu;

3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy;

4) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6) w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew;

7) w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY NAREW

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 52,5 KB)

  Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

 • Załącznik Nr 4.doc (DOC, 108,5 KB)

  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • Załącznik Nr 5.doc (DOC, 54,5 KB)

  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Załącznik Nr 6.doc (DOC, 51 KB)

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Narew.

 • Załącznik Nr 7.doc (DOC, 54,5 KB)

  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet dla radnych Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-03

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-03