Budżet na rok 2004

UCHWAŁA NR X/64/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 art. 52, art. 116, art. 122, art 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 6 505 334,00 zgodnie z załącznikem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 7 272 379,00 zgodnie z załącznikem Nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikem Nr 3;

4) niedobór budżetowy w kwocie 767 045,00 zostanie pokryty:

– pożyczką                                647 045,00,

– wolnymi środkami                    120 000,00;

5) spłata pożyczki w kwocie 72 000,00 nastąpi z wolnych środków.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40 000,00 na nieprzewidziane wydatki.

§ 4. 1 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5.

§ 5. Ustala się:

1) dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 177 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 151 000,00 oraz wydatków w kwocie 152 300,00 zgodnie z załącznikem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 300,00 oraz wydatki Funduszu w kwocie 32 000,00. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Dochody w kwocie 60 000,00 pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 647 045,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

2. przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2005 – 2013 z dochodów budżetowych gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią ust. 1.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydaktów (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy;

2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                            mgr Eugeniusz Dudzicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-03-24

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2004-03-24