Statut Gminy Narew

UCHWAŁA NR XLI/206/18
RADY GMINY NAREW


z dnia 17 października 2018 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew.


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Narew uchwala, co następuje:
   § 1. Uchwala się Statut Gminy Narew stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   § 2. Traci moc uchwała Nr XIV/69/16 Rady Gminy Narew z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 1142).
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2018 r. po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz                        Załącznik do uchwały Nr XLI/206/18
Rady Gminy Narew
                z dnia 17 października 2018 r.


STATUT GMINY NAREW


DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne


   § 1.
Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Narew,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Narew oraz jej komisji.
4) tryb pracy Wójta Gminy Narew
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Narew,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy Narew oraz korzystania z nich.


DZIAŁ II.
Gmina


   § 2.
Gmina Narew jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców, realizującą swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udział w wyborach, referendum oraz poprzez swe organy.
   § 3. 1. Gmina położona jest w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim i obejmuje obszar 242 km2.
2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do
potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
   § 4. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych oraz rejestr jednostek pomocniczych.


DZIAŁ III.
Jednostki pomocnicze Gminy


   § 5.
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga
Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami,
których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
   § 6. Uchwały, o jakich mowa w § 5 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwę jednostki pomocniczej.

   § 7. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada
informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych
jednostek.


DZIAŁ IV.
Organizacja wewnętrzna Rady


   § 8.
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
3. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy
nie stanowią inaczej.
   § 9. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
   § 10. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) komisje stałe, wymienione w Statucie,
4) doraźne komisje do określonych zadań.
   § 11. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, Wniosków i Petycji
3) Rozwoju Gminy,
4) Budżetu i Finansów,
2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań,
określając ich skład i zakres działania.
   § 12. 1. Radni zobowiązani są brać czynny udział w posiedzeniach Rady oraz jej komisji, do których zostali
powołani, poprzez rozstrzyganie w drodze głosowań spraw przedstawianych do zaopiniowania lub podjęcia
decyzji.
2. Radni w wykonywaniu mandatu obowiązani są kierować się dobrem Gminy i jego mieszkańców.
3. Radni utrzymują stałą więź z wyborcami przez:
1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
2) informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie,
3) przedstawianie zamierzeń i dokonań Rady,
4) przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, petycji, skarg, wniosków i przedstawianie ich
organom Gminy do rozpatrzenia zgodnie z ich kompetencjami.
   § 13. 1. Radni mają w szczególności prawo:
1) wnioskować o umieszczenie w porządku obrad Rady oraz Komisji spraw, które uważają za społecznie pilne
i uzasadnione,
2) kierować interpelacje i zapytania we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,
3) uczestniczyć w pracach Komisji Rady, których nie są członkami, z prawem głosu w dyskusji i składania
wniosków, bez prawa udziału w głosowaniu,
4) pozyskiwać informacje, materiały i przeprowadzać inne czynności określone w art. 24 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym, z ograniczeniem tego dostępu wynikającym z innych ustaw, w tym w szczególności

ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, tajemnicy skarbowej,
informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
2 Wysokość diet radnych, zróżnicowanych ze względu na pełnione funkcje w Radzie, zasady ich
naliczania i wypłaty, określają odrębne uchwały.
§ 14. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
§ 15. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) ustala porządek i przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz
zaprasza gości do udziału w sesji,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
8) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.
§ 16. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące
stanowisko.
§ 17. 1. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla Przewodniczącego w razie nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na stanowisku
Przewodniczącego.
§ 18. 1. Obsługę organizacyjną Rady i jej Komisji zapewnia Biuro Rady.


DZIAŁ V.
Tryb pracy Rady
Rozdział 1.
Sesje Rady


§ 19.
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone
w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na
podstawie ustaw.
2. Rada może wyrażać swoje stanowisko w formie:
1) deklaracji;
2) oświadczeń;
3) apeli;
4) opinii.
3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania
inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 20. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w przypadkach niecierpiących zwłoki,
w których nie jest możliwym dochowanie trybu zwoływania sesji zwyczajnej.


Rozdział 2.
Przygotowanie sesji


§ 21.
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów
porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania
z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie
obejmują dnia odbywania sesji.
8. Doręczenie zawiadomień i materiałów, o których mowa w ust. 4 i 5 może nastąpić za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w przypadku, w którym radny wnosi o stosowanie takiego sposobu doręczania.
9. Oświadczenie woli otrzymywania zawiadomień i materiałów, o których mowa w ust. 4 i 5 radny składa
Przewodniczącemu Rady na piśmie jednocześnie podając adres poczty elektronicznej, na jaki zawiadomienia
i materiały mają być doręczane.
10. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad
najbliższej sesji Rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczęcia sesji rady.


Rozdział 3.
Przebieg sesji


§ 22.
1. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji. W szczególności do obowiązków Wójta należy organizacja transmitowania i utrwalania za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady.
2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
3. Nagrania z obrad Rady udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty
§ 23. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na
niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych
materiałów lub inne przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed
ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
5. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych
przez Przewodniczącego Rady.
6. Postanowienie ust. 5 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
§ 24. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady zmniejszy się poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 25. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania imiennego,
sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 26. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram
(liczba) ... sesję Rady Gminy Narew".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności quorum oraz możliwość
podejmowania uchwał.
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku
obrad.
§ 27. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.
§ 28. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 27 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu
Gminy.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 29. 1. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego
przez Wójta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
3. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej
sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 30. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje
nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza Rady, po uprzednim zgłoszeniu się ich przed sesją
do zabrania głosu.
§ 31. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę - "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad
bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do
publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 32. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone
na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 33. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za"
i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 34. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 35. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty
wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może
udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku
głosowania.
§ 36. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę
"Zamykam (liczba)....... sesję Rady Gminy Narew".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 37. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 38. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 39. 1. Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za organizację pracy Rady, w uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany jest urządzeniem do nagrywania dźwięku umożliwiającym
kopiowanie dokonanego zapisu i w wersji zanonimizowanej podlega publikacji na stronie BIP Urzędu Gminy
Narewdo rejestracji obrazu i dźwięku.
3. Zapis, o którym mowa w ust. 2 przechowywany jest na nośnikach pamięci umożliwiających jego
każdorazowe odtworzenie.
4. Nagrania udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny
sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do sesji, których jawność została wyłączona.
§ 40. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał,
imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności ogólny opis treści wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak
również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów
nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 41. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia
do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do
Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 42. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał oraz imienne wykazy głosowań, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi niezwłocznie po zakończeniu sesji.
3. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 43. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik
Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta.


Rozdział 4.
Uchwały


§ 44.
Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie sporządzone są w formie odrębnych
dokumentów.
§ 45. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają, radni, kluby radnych, Wójt oraz grupa 100 mieszkańców Gminy
Narew posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego Gminy Narew.
2. Rada określi w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały, numer i datę podjęcia,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Projekt uchwały może zawierać opinie właściwych z uwagi na przedmiot uchwały jednostek
organizacyjnych gminy.
6. Projekt uchwały powinien również posiadać opinie właściwych komisji Rady, jeżeli wymaga tego przedmiot
sprawy.
§ 46. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 47. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji
Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
Rozdział 5.
Procedura głosowania
§ 48.
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 49. 1. Głosowanie jawne na sesjach rady odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym
wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania imiennego.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
Gminy.
5. Głosowanie imienne, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy
oddane "za" i "przeciw" oraz "wstrzymujące się", sumuje głosy, porównuje z listą obecności radnych na sesji,
nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
6. Do liczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć osoby spośród radnych.
7. Wyniki głosowania imiennego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 50. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią
Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona
Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je,
wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 51. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co
do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje
pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 52. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku
(wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę
określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Po głosowaniu nad poprawkami, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały
w całości z późniejszymi zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 53. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do
żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że na wniosek lub kandydaturę oddana została liczba
głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy "przeciw"
i „wstrzymujących się".
4. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych
głosów plus jeden głos ważnie oddany.


Rozdział 6.
Komisje Rady


§ 54.
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa ustawa
oraz Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 55. 1. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Komisje przeprowadzają kontrole pozaplanowe na żądanie Rady.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 56. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. W przypadku wspólnego posiedzenia
przewodniczący komisji wspólnie ustalają porządek posiedzenia i podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu.
Muszą również wskazać, który z nich będzie prowadził to posiedzenie, a ustalenie tego faktu musi znaleźć się
w protokole z tego posiedzenia
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza
sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę
komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 57. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez Radę.
2. Komisje pracują na posiedzeniach.
3. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 58. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania
z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.
§ 59. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu komisji.


Rozdział 7.
Komisje Rady


§ 60.
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego
komisji.
§ 61. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy
w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 62. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada
może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwićumożliwia radnemu
złożenie wyjaśnień.


Rozdział 8.
Radni


§ 63.
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego
komisji.
§ 64. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy
w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
§ 65. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada
może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwićumożliwia radnemu
złożenie wyjaśnień.


Rozdział 9.
Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego


§ 66.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 67. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego,
chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.


DZIAŁ VI.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rozdział 10.
Organizacja Komisji Rewizyjnej


§ 68.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych
pełniących funkcje.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§ 69. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
§ 70. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od głosowania w sprawach, które dotyczą ich
interesu prawnego.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków
decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady,
w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.


Rozdział 11.
Zasady kontroli


§ 71.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) celowości;
4) rzetelności.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu Gminy.
§ 72. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwałach Rady.
§ 73. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego
podmiotu,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku
postępowania danego podmiotu.
§ 74. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radę.
2. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca
- dłużej niż 2 dni robocze.
3. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 75. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności
dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej
decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.


Rozdział 12.
Tryb kontroli


§ 76.
1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co
najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje
podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia na piśmie podmiot kontrolowany oraz osoby
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli o terminie i miejscu kontroli w terminie 7 dni przed planowaną
kontrolą.
6. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 6 oraz dowody osobiste.
8. W przypadkach niecierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli
problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za
przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej
poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające
przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia
ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
9. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 8, kontrolujący jest obowiązany zwrócić
się - w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Rady, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
10. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa
w ust. 9, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega
włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 77. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazując dowody uzasadniające
zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 78. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym
wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
5. Obowiązki przypisane kierownikowi kontrolowanej jednostki w zakresie przekazywania niezbędnych
informacji mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu i upoważnionych do tego pracowników.


Rozdział 13.
Protokoły kontroli


§ 79.
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia -
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie
podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 80. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.
4. Uwagi, o których mowa w ust. 3 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
5. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.


Rozdział 14.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


§ 81.
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia
każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania
kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 82. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi
z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po
podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.


Rozdział 15.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


§ 83.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem
pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej i wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.
6. Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz imię i nazwisko
Przewodniczącego Komisji i protokolanta,
2) ilość obecnych członków Komisji na posiedzeniu,
3) porządek posiedzenia,
4) przebieg posiedzenia,
5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących",
6) treść uchwalonych wniosków Komisji oraz treść uchwalonych opinii Komisji,
7) podpis Przewodniczącego Komisji i osoby sporządzającej protokół.
§ 84. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 85. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. § 42 stosuje się odpowiednio.
§ 86. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie
zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie
ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących
działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.


Rozdział 16.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


§ 87.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z radnych w tym przedstawicieli wszystkich klubów
z wyjątkiem osób pełniących funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§ 88. 1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
3. O wyłączeniu Wiceprzewodniczącego i innych członków Komisji decyduje Przewodniczący w formie
pisemnej.
4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
§ 89. 1. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) rozpatrywanie skarg do rozpatrzenia których organem właściwym jest Rada Gminy, składanych przez
obywateli dotyczących zadań lub działalności Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Narew,
z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2) rozpatrywanie wniosków, do rozpatrzenia których organem właściwym jest Rada Gminy, których przedmiotem
mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Gminy Narew.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym
w obecności, co najmniej połowy jej pełnego składu.
3. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie
Przewodniczącemu Rady.
§ 90. 1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem
o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 91. 1. Komisja w terminie do 31 stycznia każdego roku składa Radzie Gminy sprawozdanie ze swej
działalności.
2. W zakresie nieuregulowanym, odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej.


DZIAŁ VII.
Zasady działania klubów radnych


§ 92.
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 93. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
4. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 94. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
§ 95. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady równoznaczny jest z rozwiązaniem
klubu.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 96. 1. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.


DZIAŁ VIII.
Tryb pracy Wójta


§ 97.
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustaw w tym:
1) niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego;
2) informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych;
3) prowadzi sprawy w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości
ustalonej przez Radę;
4) rozpatruje oferty przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Gminę;
5) wykonuje zadania zlecone, określone innymi przepisami i zadania przejęte od administracji rządowej
i samorządowej powiatu i województwa w formie porozumienia;
6) przedkłada wnioski o zwołanie sesji Rady;
7) podejmuje działania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych;
8) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne
nie stanowią inaczej;
9) przedkłada na sesji Rady pisemne sprawozdania z działalności, wydanych zarządzeń i podejmowanych innych
działań związanych ze sprawowaniem urzędu w okresie międzysesyjnym;
10) składa na sesjach Rady informacje z realizacji podjętych przez Radę uchwał;
11) przedstawia Radzie raport o stanie Gminy.
2. Raport, o którym mowa w § 93 ust. 1 pkt 11 uchwały, obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
§ 98. Komisje Rady mogą wnioskować o przybycie wójta na ich posiedzenie.


DZIAŁ IX.
Jawność działania organów Gminy


§ 99.
Udostępnieniu podlegają wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przez gminę własnych
i zleconych zadań publicznych oraz inne dokumenty o charakterze wewnętrznym, stanowiące informację
publiczną.

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Rusaczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2015-10-12

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2003-12-23

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-03-14

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2003-12-23