Komisje Rady Gminy

Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe lub czasowe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Gminy Narew powołała trzy komisje stałe (§ 13 ust. 1 Statutu Gminy Narew):

  • Komisję Rewizyjną,
  • Komisję Budżetu i Finansów,
  • Komisję Rozwoju Gminy.

Komisja Rewizyjna

Rada Gminy jako organ kontrolny Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, domy kultury, biblioteki) i jednostek pomocniczych Gminy posługuje się do tego celu Komisją Rewizyjną.

Komisja ta składa się z radnych wybranych przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu. Komisja może wykonywać inne zadania kontrolne, ale musi być upoważniona do tego przez Radę.

Komisja dokonuje kontroli pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  • kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  • sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Narew z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Witold Andrzej Bubnicki
Zastępca Przewodniczącego: Joanna Krystyna Szafrańska
Członkowie Piotr Paweł Lewczuk
Adam Ostaszewski

 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gminy

Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy określa Rada Gminy w odrębnych uchwałach.

Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Narew z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy.

Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Narew z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Skład Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Roman Ostapczuk
Zastępca Przewodniczącego Zenaida Iwaniuk
Członkowie Wiera Dudzicz
Tamara Leszczyńska
Michał Kozyrski

 

Skład Komisji Rozwoju Gminy

Przewodniczący: Halina Turbaczewska
Członkowie Natalia Siemienowicz
Walenty Sadowski
Aneta Leonowicz
Anna Jakoniuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2015-01-02

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-12-19