Uchwała Nr XIII/91/04

UCHWAŁA NR XIII/91/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lipca 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, z 2004 roku Nr 6 poz. 41) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Narew:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 256, 1538, 1539, 1540 i 1541, których granice określa załącznik Nr 1 w skali 1 : 5000.

§ 2. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Narew:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Janowo obejmujących działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 78/2, której granicę określa załącznik Nr 2 w skali 1 : 5000,

b) terenów zabudowy turystyczno – wypoczynkowej z dopuszczeniem letniskowej we wsi Rybaki obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 82/7, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16,82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28, 82/29,82/30, 82/31, 82/32, 82/33, 82/45, 82/47, 82/50, 82/51 i 115, których granice określa załącznik Nr 3 w skali 1 : 5000,

c) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Rybaki obejmujących część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/1, której granicę określa załącznik Nr 4 w skali 1 : 5000,

d) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług we wsi Kaczały obejmujących działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 719/5, której granicę określa załącznik Nr 5 w skali 1 : 5000.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-07-28

Data modyfikacji: 2004-07-28

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-07-28