Uchwała Nr II/15/02

UCHWAŁA NR II/15/02

RADY GMINY NAREW

z dnia 10 grudnia 2002r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy w Narwi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/148/2001 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

3. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Maria Kurianowicz - robotnik gospodarczy Urzędu Gminy, a w zastępstwie Pani Olga Leonowicz - robotnik gospodarczy Urzędu Gminy.

4. Pobór opłaty targowej wykonują w ramach stosunku pracy i zobowiązane są do jej rozliczania w ciągu dwóch dni od dnia zainkasowania.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2005-06-01

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-06-01

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-06-01