Protokół Nr XVIII/08

Protokół Nr XVIII/08

 

XVIII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 października 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 10.30 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, przedstawicielkę KRUS PT w Hajnówce Eugenię Malinowską, przedstawiciela KP PSP w Hajnówce Piotra Rybaka, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecna radna – Walentyna Timofiejuk przybyła w trakcie obrad rady. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Trześcianka na lata 2008-2015;

-        w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na zasadzie partnera projektu;

-        w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jako członek zwyczajny;

-        w sprawie upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi – do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

-        w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew;

-        w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi;

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne wnioski, informacje.

10.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XVII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Kupiliśmy przyczepę asenizacyjną, starą przyczepę oraz autobus sprzedaliśmy.

Zakończyliśmy zaplanowane inwestycje, położyliśmy nawierzchnię asfaltową w Tyniewiczach i Łosince.

Dokonaliśmy wymiany pieca w kotłowni osiedlowej.

Borykamy się z problemem bezdomnych psów. W rynku zaczęła krążyć duża grupa psów. Niektóre z nich były agresywne. Gminy obowiązkiem jest wyłapywanie bezpańskich psów. Ostatnio odłowiliśmy trzy duże psy i cztery szczeniaki, za przyjęcie których do schroniska zapłaciliśmy prawie 5400zł. Jest to duży cios w nasz budżet. Wójt zaapelował do radnych i sołtysów o podejmowanie prewencyjnych działań w tej sprawie.

W Narwi ostatnio reaktywowano Klub Seniora, którego spotkania odbywają się w NOK-u.

Wykonaliśmy garaż dla agregatu prądotwórczego przy kotłowni. W tym roku zrezygnowaliśmy z zakupu agregatu z powodu braku pieniędzy.

Usunęliśmy awarię i dokonaliśmy czyszczenia reaktora oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Narwi.

Dokonaliśmy zakupu drewna opałowego.

Koncentrujemy się na tworzeniu Planów Odnowy Miejscowości. Ostatnio odbyło się spotkanie w Trześciance. Dzisiaj będzie on przedłożony do zatwierdzenia Wysokiej Radzie.

Wójt pogratulował rolnikom biorącym udział w konkursie „Na najlepiej wykonane zadania prewencyjne w programie Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy w Gospodarstwie Rolnym”.

Nie mamy za dużo środków finansowych, a musimy dokończyć inwestycje. Brakuje środków dla jednostek organizacyjnych. Następna sesja to uchwalenie stawek podatkowych.

Z Unii Europejskiej nie otrzymaliśmy środków, ale nikt ich nie otrzymał, ponieważ PROW jeszcze nie ruszył. Docierają do nas informacje, że Wojewoda przeznaczy środki na drogi gminne. Starosta Hajnowski zadeklarował, że na terenie gminy Narew będzie robiona droga do Puchłów z tzw. „środków Schetyny”.

 

Ad. 5.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik poprosiła o dokonanie dodatkowych zmian w przesłanym radnym projekcie uchwały.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie wydatków komisji kwalifikacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, z tytułu dotacji na finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracownikom socjalnym, z tytułu dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz z tytułu dotacji na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Budżet po zmianach zamknie się kwotą 9 438 572zł po stronie dochodów oraz kwotą 10 014 790zł po stronie wydatków. Niedobór budżetowy w wysokości 576 218 zł zostanie pokryty wolnymi środkami – 516 218zł oraz pożyczką – 60 000zł.

Jan Selwestruk powiedział, że przekazaliśmy dowożenie dzieci firmie zewnętrznej żeby było taniej, a zwiększamy wydatki o 44 700zł na dowóz dzieci. Zapytał, czy to znaczy, że zabrakło środków uchwalonych poprzednio.

Skarbnik odpowiedziała, że było trzech pracowników w szkole dowożących dzieci. Od września jeden z nich przeszedł do firmy dowożącej dzieci, a dwóch zostało w szkole. Poza tym przy dowożeniu dzieci było zatrudnionych trzech pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. Oni nadal pracują wykonując inne zadania. Umowa na dowożenie jest podpisana z Gminą, więc Gmina płaci 14 800 zł miesięcznie.
W przyszłości odejdą koszty zakupu paliwa, części do autobusów i napraw. Oszczędności będą widoczne w przyszłym roku.

Mirosław Szelengowicz zapytał, skąd wynika dysproporcja w dotacji dla NOK-u i GBP.

Skarbnik odpowiedziała, że dla biblioteki zwiększamy wydatki na 1,5 etatu stworzonego dla obsługi „Wioski Internetowej”, która musi funkcjonować przez 7 dni w tygodniu.

Wójt dodał, że program przewidywał zatrudnienie do obsługi „Wioski Internetowej” na 1,5 etatu. Podpisaliśmy umowę, że utrzymamy stan zatrudnienia taki jaki był przewidziany w projekcie. Do końca sierpnia finansowane to było z projektu, a potem przejęła to gmina i dalej finansuje. Dążymy do tego, żeby był to jeden etat. W związku z tym zgłoszony jest dzisiaj projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu GBP w Narwi, aby rozliczać Dyrektor GBP za wydatki finansowe, a nie etatowe.

Joanna Szafrańska zapytała, dlaczego jest taka duża różnica w dotacji dla NOK-u i GBP.

Skarbnik odpowiedziała, że załamały się dochody NOK-u z hotelu, który jest nieatrakcyjnie położony. Dodała, że taka impreza jak „Dni Narwi” potrzebuje tak dużej otoczki, że należy się zastanowić, czy w tak małej gminie nie powinno się z tego zrezygnować.

Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz powiedziała, że w palnie wydatków na 2008 rok nie był ujęty podatek od nieruchomości w wysokości 13 tys. zł, który musiał NOK zapłacić dla Gminy oraz energia cieplna w wysokości około 20 tys. zł. Poza tym konieczne było zrobienie odgromienia budynku za kwotę 6 tys. zł oraz doszedł koszt dodatkowych zajęć.

Przewodniczący dodał, że do kultury trzeba dokładać, ponieważ nie wypracowuje zysków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Trześcianka na lata 2008-2015.

Joanna Krystyna Szafrańska wyjaśniła, że wieś postanowiła skorzystać z możliwości skorzystania z pieniędzy unijnych. Został opracowany plan odnowy, w którym ujęto przede wszystkim najważniejsze dla wsi inwestycje, czyli remont świetlicy, budowę chodnika, sprawę oświetlenia oraz przystanku.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Trześcianka na lata 2008-2015stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na zasadzie partnera projektu.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Narwi powiedziała, że Gimnazjum w Narwi we współpracy z Narewką napisało projekt „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Narewka i Narew”. Będzie on polegał na tym, że dzieci będą miały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rosyjskiego i matematyki w obecnym roku szkolnym. Taki sam projekt składaliśmy samodzielnie, ale dostać pieniądze na projekt miękki jest bardzo trudno. Jednym z kryteriów uzyskania dofinansowania jest wcześniejsze uczestnictwo w projektach, a my tego warunku nie spełniamy. Projekt dofinansowany napisał „Empik”, przez co to kryterium zostało spełnione. Poza tym dodatkowym atutem było to, że projekt będzie realizowany we współpracy. Projekt opiewa na ponad 120 tys. zł. Jego realizacja rozpocznie się od listopada.

Wójt dodał, że Uniwersytet w Białymstoku składał projekt i nie otrzymał dofinansowania, więc Gimnazjum należą się słowa uznania. Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego również przygotowuje się do takiego projektu. Jutro natomiast będzie podsumowanie projektu realizowanego przez bibliotekę. Współpraca nasza z Narewką dobrze się układa. Razem z Wójtem Narewki chcieliśmy wystąpić o dofinansowanie z działania 5.1, ale okazało się, że nie osiągamy 2 tys. RLM. Czekamy w związku z tym na PROW.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej na zasadzie partnera projektu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jako członek zwyczajny.

Wójt wyjaśnił, że do tej pory byliśmy „sympatykiem”, a teraz możemy być członkiem zwyczajnym. Wszystkie gminy Powiatu Hajnowskiego do tego przystępują i my też powinniśmy przystąpić i mieć swojego reprezentanta. Reprezentant musi spełniać kilka wymogów, przede wszystkim musi zamieszkiwać przez co najmniej 5 lat na terenie gminy. Wójt zaproponował Przewodniczącego Rady Eugeniusza Dudzicza jako reprezentanta gminy.

Walentyna Timofiejuk zaproponowała kandydaturę Andrzeja Rusaczyka.

Wójt odpowiedział, że Andrzej Rusaczyk jest sekretarzem w Zarządzie LGD i z tego powodu nie może kandydować do Rady.

Zastępca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Przewodniczącego Rady Eugeniusza Dudzicza jako reprezentanta gminy w LGD.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za kandydaturą głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” jako członek zwyczajny stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi – do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zastępca Wójta powiedział, że uchwała polega na upoważnieniu kierownika GOPS
w Narwi do przyznawania stypendiów o charakterze socjalnym. Do tej pory tymi sprawami zajmował Urząd Gminy, jednak są to sprawy typowo z zakresu pomocy społecznej. Ponadto niedawno część zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych została przeniesiona z GOPS-u do Urzędu Gminy i dlatego właściwe jest wyrównanie obciążenia pracą.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi – do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

-        w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew.

Wójt wyjaśnił, że nie można uchwalić planu przestrzennego zagospodarowania gminy, jeżeli ze Studium nie wynika, że taką zmianę trzeba wprowadzić. Zmiana Studium jest procedurą długą, ale właściwie bezkosztową.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o upoważnienie Dyrektora GBP w Narwi do tworzenia regulaminu organizacyjnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

-        w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wójt wyjaśnił, że mieliśmy na ten rok zaplanowane dwie dotacje na ten cel. Pierwsza już została przekazana dla Łosinki, natomiast Parafia w Puchłach dopiero uporała się z dokumentami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6.

Przewodniczący Rady oraz Wójt przedstawili informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacje stanowią załączniki Nr 11 i 12 do oryginału protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Hajnówce, która stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu oraz informację Wojewody, która stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

 

Ad. 7.

Jan Kononiuk zapytał radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, czy są plany w związku z drogą Krzywiec – Podborowisko – Narewka, ponieważ jest to droga żwirowa i bardzo się na niej kurzy.

Jan Selwestruk powiedział, że drogę Gorodczyno – Kożyno dobrze byłoby wyrównać na całej jej długości, a nie tylko do granicy powiatu.

Mirosław Szelengowicz zapytał radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, dlaczego odcinek drogi w Ogrodnikach nie może być zakwalifikowany do tzw. „schetynówki”.

Leszek Gołowaczyk poprosił o ustawienie znaku np. ograniczenia prędkości, znaku stop lub uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu na drodze powiatowej w Tyniewiczach Dużych.

Andrzej Ostaszewski zwrócił uwagę, że przy wjeździe z drogi na Plantę na drogę wojewódzką przy cmentarzu w Narwi jest duża dziura. Ponadto należy poprawić zjazdy z drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski na drogę do Doratynki, do Skaryszewa oraz zjazd na drogę rolniczą na lewo za zakrętem.

Mirosław Szelengowicz zgłosił, że jest problem z za małym parkingiem przy szkole. Korzystają z niego rodzice oraz inne osoby przyjeżdżające na wywiadówki oraz uroczystości szkolne, a także autobusy dowożące dzieci. Zaproponował, aby radni zajęli się tym tematem na pracach komisji.

 

Ad. 8.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński na interpelację Jana Kononiuka odpowiedział, że jest gradacja potrzeb i dlatego droga ta jest na którymś z kolei miejscu w kolejności do zrobienia. W tej chwili jest robiona dokumentacja na drogę Iwanki – Ogrodniki – Białki. Ukończony jest projekt na drogę Trześcianka – Puchły i trzeba ją będzie wykonać z tzw. „środków Schetyny”. Trzeba dokończyć rozpoczętą drogę Łosinka – Chrabostówka i to jest do zrobienia w następnym roku. Natomiast droga, o którą pyta radny jest bardzo długa, ma kilkanaście kilometrów długości i trzeba szukać na nią funduszy. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji, że rozpoczęło się projektowanie tej drogi, która prowadzi do jednej miejscowości w naszej gminie. Kilometrów jest dużo, a po drodze są tylko dwie małe miejscowości, więc jej siła przebicia jest mniejsza.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński na interpelację Jana Selwestruka odpowiedział, że zgłosi to jutro jako interpelację na sesji Rady Powiatu.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział, że tylko jeden odcinek drogi może być zaliczony do „schetynówki”. Dokumentacja na drogę Trześcianka – Puchły jest już zrobiona, a na drogę Ogrodniki – Białki jeszcze nie.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński na interpelację Leszka Gołowaczyka odpowiedział, że zajmie się tą sprawą.

Radny powiatowy Stefan Kuczyński na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział, że zajmie się tą sprawą.

Wójt na interpelację Mirosława Szelengowicza odpowiedział, że to Rada wybiera inwestycje, a Wójt je wykonuje.

 

Ad. 9.

Podsumowano realizację V edycji programu prewencyjnego Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy w Gospodarstwie Rolnym oraz wręczono nagrody w konkursie „Na najlepiej wykonane zadania prewencyjne w programie Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy w Gospodarstwie Rolnym”.

Sołtys wsi Cimochy Jan Poskrobko powiedział, że potrzebne jest przywiezienie wywrotki żwiru na drogę do Cimoch w zadolenie, ponieważ zawsze stoi tam woda i samo wyrównanie drogi nie pomaga.

Przewodniczący Rady przeczytał podziękowania Ks. Archim. Gabriela (Jerzego) Giby. Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie udzielonych dotacji. Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo dotyczące kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie dofinansowania kolonii dla dzieci. Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Firmy „Veolia Transport” o zawieszeniu kursu autobusu. Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

Ad. 10.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 12.00.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-11-27

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-11-27

Data modyfikacji: 2008-11-27

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-11-27