Protokół Nr XVII/08

Protokół Nr XVII/08

 

XVII Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 sierpnia 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, Wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Jerzego Siraka, Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Tadeusza Stankiewicza, radcę prawnego Eugenię Ostapczuk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, sołtysów, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni radni – Leszek Gołowaczyk, Jarosław Kiryłowicz, Jerzy Sakowski przybyli w trakcie obrad rady. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

6.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

7.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązanie;

-        w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Łosinka na lata 2008-2015.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję.

11.  Wolne wnioski, informacje.

12.  Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XVI Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Zakończyliśmy budowę drogi do granicy gminy i powiatu w kierunku Planty o długości 2031mb. Dofinansowaliśmy też przebudowę drogi Łosinka – Kutowa o długości 2011mb. Łącznie z powiatem wykonaliśmy ponad 4 km dróg. Wójt podziękował władzom powiatu za dobrą współpracę.

W Narwi wykonaliśmy około 1,5 km drogi żwirowej za środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego  na rekultywację drogi rolniczej.

Otrzymaliśmy na własność gminy jedenaście komputerów w ramach projektu „Wioska internetowa - kształcenie na odległość.” Mieszkańcy z nich chętnie korzystają.

Wyłoniliśmy dostawców drewna do kotłowni w Narwi. Mimo naszych starań nie udało się znaleźć dostawcy taniego. Drewno jest drogie. Musimy kupić drewno żeby je sezonować i mieć czym palić.

Podpisaliśmy umowę z PKS Siemiatycze na dowóz dzieci. Sołtysom i radnym zostały przekazane rozkłady jazdy. Jest to komunikacja publiczna toteż każdy może z niej korzystać na zasadzie wykupu biletów. To rozwiąże nam problem dowozu dzieci, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie mieli czym dojechać do Narwi.

Zaproponowaliśmy zmianę w budżecie polegającą na zakupie przyczepy asenizacyjnej, ponieważ stara była już przerdzewiała.

Zamierzamy wystawić dwa autobusy na sprzedaż, ponieważ nie są nam potrzebne cztery, potem zastanowimy się co z pozostałymi.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najestetyczniejszą posesję. Komisja wyłoniona przez Radę obejrzała i oceniła zgłoszone posesje. Dziś zostaną wręczone nagrody.

21 września odbędą się dożynki wojewódzkie w Hajnówce, dlatego też zrezygnowaliśmy z organizowania dożynek gminnych, ale chcemy aby obecność Gminy Narew na dożynkach wojewódzkich była zaakcentowana.

Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się odbiór chodnika przy ul. Bielskiej.

 

Ad. 5.

Wójt powiedział, że realizacja budżetu za 2008 rok przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonaliśmy wszystkie zadania planowane na I półrocze, zrealizowaliśmy dochody zaplanowane na I półrocze. Dochodów mamy więcej niż wydatków, ponieważ wydatki kumulują się w II półroczu. Mamy akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na temat informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Przewodniczący Rady dodał, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Wójta Gminy Narew informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad. 6.

Wójt powiedział, że informację na temat promocji gminy przedstawi pracownik Urzędu Gminy Narew Andrzej Rusaczyk, informację z działalności biblioteki przedstawi Dyrektor Anna Andrzejuk – Sawicka. Nie jest natomiast obecna z ważnych powodów osobistych Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Wójt dodał, że jest bardzo zadowolony z jej pracy. Dyrektor Tamara Juszkiewicz skupiła się na pracy na rzecz rozwoju naszych dzieci i młodzieży. Cały czas odbywają się zajęcia muzyczne i taneczne. Poza tym NOK dobrze zarabia na wynajmowaniu miejsc w zajeździe.

Dyrektor Anna Andrzejuk – Sawicka powiedziała, że mieszkańców Gminy Narew obsługują trzy biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi oraz filie w Łosince i Trześciance. Mamy łącznie 393 czytelników, wypożyczeń – 16 878, wypożyczeń międzybibliotecznych około 300. Księgozbiór liczy 23 920 woluminów, zakupiliśmy 870 nowych woluminów. Dotacja z Gminy na 2008 rok wynosi 19 700zł, dotacja z Ministerstwa Kultury 3 996zł, z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 000zł. Napisaliśmy wniosek do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej skąd otrzymaliśmy 4 tys. zł na zajęcia z dziećmi. Odnowiliśmy salę i łazienkę w bibliotece w Narwi. Otrzymaliśmy 11 komputerów z projektu „Wioska internetowa”, z których korzysta coraz więcej osób. W filiach został podłączony Internet oraz założona linia telefoniczna w filii w Trześciance. Ponadto biblioteka zorganizowała konkurs walentynkowy, Dzień Kobiet, ferie zimowe oraz inne gry, konkursy i quizy dla dzieci.

Andrzej Rusaczyk powiedział, że głównym medium promocyjnym jest Internet. Podstawą jest strona Gminy Narew www.narew.gmina.pl, ponadto mamy strony „Oferta handlowa Gminy Narew”, gdzie mieszkańcy mogą zamieszczać ogłoszenia, strona stworzona wspólnie ze szkołą „Nasz Region to Gmina Narew” opisująca naszą gminę, strony chorów gminnych Ramonki i Zaranoczki: www.ramonka.narew.gmina.pl www.zaranoczka. narew.gmina.pl, informacje o Gminie Narew są też zamieszczane na portalu Wrota Podlasia, na stronie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” oraz na portalu turystycznym Odyssey. Ponadto współpracujemy z właścicielami kwater agroturystycznych z terenu naszej gminy: zamieszczamy informacje o ich kwaterach na stronie gminnej, a na ich stronach zamieszczone są informacje o gminie. W ramach programu Leader+ we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” został stworzony folder „Narew”, a także ustawiona w centrum Narwi tablica informacyjna z mapą gminy oraz zaznaczonym szlakiem rzecznym.

Leszek Gołowaczyk zapytał, kiedy zacznie się coś dziać w kierunku budowy infrastruktury nadrzecznej w Narwi.

Wójt odpowiedział, że otrzymaliśmy z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” koncepcję infrastruktury nadrzecznej w Narwi, natomiast nie otrzymaliśmy środków finansowych na jej budowę. Z inicjatywy radnego Andrzeja Ostaszewskiego przygotowaliśmy tam grunt pod boisko. Natomiast jeśli chodzi o całkowitą infrastrukturę to uważamy, że mamy pilniejsze wydatki, ponieważ wszystkie miejscowości czekają na drogi. Jeżeli nie otrzymamy środków unijnych, to z wydawaniem swoich nie będziemy się spieszyć.

Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o sport to nadal udziela się w tej dziedzinie Andrzej Pleskowicz. Przekazaliśmy w tym roku 30 tys. zł dla Klubu „Iskra”.

 

Ad. 7.

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik powiedziała, że zmiany w dochodach polegają na zmianie klasyfikacji dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz wynikają z otrzymania dotacji z budżetu państwa: w kwocie 6550zł na wdrożenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów oraz w kwocie 13 000zł na program pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zmiany w wydatkach polegają na zwiększeniu wydatków na opłacenie umowy zlecenia członkom komisji egzaminacyjnej rozpatrującej awans zawodowy nauczycieli w kwocie 150zł, na zwiększeniu wydatków na zakup wyposażenia oraz usług do wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 6550zł oraz na zwiększeniu wydatków na program państwa w zakresie dożywiania o kwotę 13 000zł.

Zmieniamy załącznik nr 3 wprowadzając zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni oraz beczkowozu do wywozu nieczystości.

Budżet po zmianach zamknie się kwotą 9 141 011zł po stronie dochodów oraz kwotą 9 717 229zł po stronie wydatków. Niedobór budżetowy w wysokości 576 218 zł zostanie pokryty wolnymi środkami – 516 218zł oraz pożyczką – 60 000zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVII/108/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie.

Wójt wyjaśnił, że zmiana polega na tym, że potrzebne są dwa weksle, a nie jeden oraz na tym, że w poprzedniej uchwale wpisana była kwota 200 tys. zł, a teraz chcemy ją zmienić na 60 tys. zł

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla „ in blanco” i określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może zaciągnąć zobowiązanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wójt powiedział, że wzrost opłat o 8 groszy jest porównywalny ze wzrostem inflacji. Utrzymuje się wysoka stawka za odprowadzanie ścieków w Łosince, ponieważ mało jest użytkowników. Jeżeli byłaby taka wola Rady to można rozważyć jakąś formę dotacji dla Łosinki na ten cel, aby ceny ścieków tak bardzo się nie różniły. Taryfa została przedstawiona we wniosku z dnia 21.08.2008r. Gospodarstwa Pomocniczego przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy była wcześniej stawka abonamentowa 1,25zł.

Wójt odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

-        w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Łosinka na lata 2008-2015.

Wójt wyjaśnił, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich organizacje pozarządowe przy współpracy z samorządem gminnym mogą ubiegać się o środki na inwestycje. W Łosince proboszcz Parafii prawosławnej Jerzy Kos wystąpił z inicjatywą odrestaurowania cerkwi, a my przy okazji zrobiliśmy projekt na remont świetlicy. W związku z tym należało napisać Plan Odnowy Miejscowości, przyjąć go uchwałą zebrania wiejskiego i to wszystko poddać pod zatwierdzenie przez Radę Gminy. Jeżeli występują takie wiejskie inicjatywy, to rolą samorządu jest „dodawanie wiatru w skrzydła”.

Andrzej Rusaczyk powiedział, że Plan Odnowy Miejscowości, uchwała zebrania wiejskiego oraz uchwała Rady Gminy są niezbędnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan zawiera charakterystykę miejscowości, analizę zasobów wsi, analizę słabych i mocnych stron, priorytety rozwoju miejscowości oraz zadania planowane do realizacji na lata 2008-2015 z podaniem źródeł finansowania i harmonogramu realizacji.

Przewodniczący dodał, że inwestorem jest Parafia prawosławna w Łosince.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy może z tego skorzystać miejscowość Narew.

Przewodniczący odpowiedział, że każda wieś może z tego skorzystać, tylko musi mieć przygotowane dokumenty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XVII/111/08 Rady Gminy Narew z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy wsi Łosinka na lata 2008-2015 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad. 8.

Leszek Gołowaczyk zapytał, czy jest możliwość wstawienia kosza na boisku w Tyniewiczach Dużych.

Andrzej Ostaszewski powiedział, że ludzie zgłaszają, że w miejscu, gdzie kiedyś była kopana glina powstało dzikie wysypisko.

Mirosław Szelengowicz zapytał Wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Jerzego Siraka na jakim etapie jest realizacja drogi Iwanki – Białki.

 

Ad. 9.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje:

Na interpelację Leszka Gołowaczyka odpowiedział, że na stałe nie, jedynie na imprezy.

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego odpowiedział, że każdy odpowiada za swój teren i jeśli ktoś dopuścił do powstania dzikiego wysypiska to za to odpowie.

Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Jerzy Sirak podziękował Radnym i Wójtowi za udzielenie dofinansowania na remont dróg powiatowych. Odcinek drogi Narew – Planty o długości 2031mb kosztował 173 953zł, natomiast odcinek drogi Łosinka – Kutowa o długości 2011 kosztował 173 633zł. Na wykonanie dokumentacji na drogę Białki – Ogrodniki – Iwanki było zaplanowane 60 tys. zł. Musieliśmy powtórzyć przetarg ponieważ w I przetargu wykonawcy deklarowali wykonanie dokumentacji za około 90 tys. zł. W II przetargu wyłoniliśmy wykonawcę za 71 862zł. Zabrakło 19 449zł. Wicestarosta wystąpił z prośbą o sfinansowanie tego niedoboru w 50% przez gminę. Jeśli Gmina Narew będzie zainteresowana, to w przyszłym roku starostwo będzie przygotowane na wykonanie drogi Białki – Ogrodniki – Iwanki. Na drodze Trześcianka – Puchły są działki należące do 44 właścicieli. Chcąc zrobić tę drogę należy to uregulować. Wicestarosta podziękował chórowi Ramonka za promowanie Gminy i Powiatu w Niemczech. Podziękował również radnemu powiatowemu Stefanowi Kuczyńskiemu za aktywność i przypominanie co jest jeszcze do zrobienia w Gminie Narew.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz Stankiewicz podziękował za dobrą współpracę. Powiedział, że były ogromne problemy z uzyskaniem wszystkich decyzji przy drodze Trześcianka – Puchły.

 

Ad. 10.

Wręczono nagrody uczestnikom IV edycji konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś.

 

Ad. 11.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo dotyczące prośby Pani Ireny Jurczuk o sprzedaż zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego. Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt powiedział, że Pani Jurczuk powodowana tym, że w Białymstoku i innych miastach mieszkania spółdzielcze były sprzedawane ich lokatorom z zastosowaniem wysokiej ulgi, doszli do wniosku, że jest okazja uwłaszczyć swoje mieszkanie za symboliczną opłatę. Należy pamiętać o tym, że pozostali mieszkańcy bloku nie korzystali z ulg. Wójt poprosił Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zapytał, czy Rada podziela stanowisko Wójta, że Państwo Jurczuk mogą zajmować lokal na dotychczasowych zasadach, czy też należy ich uwłaszczyć.

Walentyna Timofiejuk powiedziała, że dobrze, że uchwalono ustawę o możliwości skorzystania z ulgi przy zakupie mieszkania. Mieszkania w Białymstoku można było kupić od 90 groszy do 5 tys.zł. Wyraziła opinię, że Pani Jurczuk powinna z tej ulgi skorzystać.

Leszek Gołowaczyk zapytał, jaki jest rzeczywisty koszt tego mieszkania.

Wójt odpowiedział, że 70 tys. zł.

Irena Jurczuk powiedziała, że ma I grupę inwalidzką i otrzymuje rentę w wysokości 615 zł miesięcznie. Mąż nie pracuje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję Wójta, aby Państwo Jurczuk bez żadnych przeszkód mogli korzystać z prawa do zamieszkiwania na dotychczasowych zasadach.

W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo SPZOZ w Białymstoku z prośbą o dofinansowanie zakupu ambulansów. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Radny Jan Kononiuk zapytał, kiedy zostaną wycięte krzaki przy skrzyżowaniach dróg, aby można było bezpiecznie wyjechać.

Tadeusz Stankiewicz powiedział, że jest to powszechny problem. ZDP jest w stanie to wykonać w okresie późnojesiennym lub wczesnowiosennym i jest to robione. Na terenie powiatu jest 510 km dróg. Jest to obecnie walka z wiatrakami ponieważ wiosną krzaki są wycinane, a jesienią znowu odrastają.

 

Ad. 12.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 10.20.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-10-29

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-11-04

Data modyfikacji: 2008-11-04

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-11-04