Zapytanie ofertowe - wymiana instalacji i oświetlenia

Or. 271.25.2017

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadań:

 1. „WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.”
 2. „UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO.”

W RAMACH WYODRĘBNIONYCH Z BUDŻETU GMINY NAREW FUNDUSZY SOŁECKICH NA 2017 ROK

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający: Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki. Roboty obejmują:
   W ramach realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej należy wykonać:
   1. Dokumentację projektową wykonawczą (2 egz.), powykonawczą (1 egz.) oraz powykonawczy obmiar wykonanych robót (2 egz.).
   2. Przedstawić projekt Zamawiającemu wraz z załączeniem wymaganych atestów i deklaracji materiałów przewidzianych do wbudowania, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac instalacyjnych.
   3. Roboty demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej.
   4. W ramach wykonania nowej instalacji elektrycznej należy;
    1. wykonać konieczną ilość okablowania ułożonego w tynku,
    2. zamontować konieczną ilość do prawidłowego funkcjonowania świetlicy skrzynek z osprzętem, rozdzielnic,
    3. zamontować konieczną ilość opraw świetlówkowych ledowych oraz innych opraw koniecznych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy,
    4. zamontować konieczną ilość puszek instalacyjnych, gniazd i wyłączników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy,
    5. wynieść układ pomiarowy instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku (skrzynka na jeden licznik) oraz wykonać nowe zasilające przyłącze napowietrzne w przewodach osłonowych do budynku,
    6. wykonać wszystkie konieczne pomiary rezystancji i sprawdzające.
  2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we miejscowości Rohozy. Roboty obejmują:
   dowieszenie trzech lamp ulicznych z żarówkami energooszczędnymi lub opraw LED na słupach (zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej polegającej na zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii).
   Wszystkie materiały i osprzęt służący do wykonywaniu robót muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą oraz inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
   Realizacja zadań 1 i 2 powinna nastąpić po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych zezwoleń lub uzgodnień.
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): koszty – 100%.
 4. Wymaganie związane z wykonaniem zamówienia.
  1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2017 r.
  2. Warunki płatności: termin płatności: 14 dni od daty odbioru i otrzymania faktury. Fakturę należy wystawić na poszczególne zadanie.
  3. Wykonawca udzieli minimum: 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
 5. Sposób sporządzenia oferty, otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej:
  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wymiana instalacji elektrycznej i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszy sołeckich na 2017 r.” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat - pokój nr 16 do dnia 4 sierpnia 2017 r., godz. 9:00. na formularzu oferty kosztowej, którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego zapytania zaproszenia.
  Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r., godz. 9.15. w siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter.
  Koszty w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 6. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Pan Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania zadań.
  Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-07-27