Zapytanie ofertowe - Wybór instruktora kompetencji cyfrowych

Narew, 5 listopada 2018 r.

Or.271.50.2018

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA NAREW
reprezentowana przez Wójta,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew,
tel. (85) 681 67 40
Fax: 85 8733535
REGON: 050659556
NIP: 6030012962
Strona internetowa: http://www.portals.narew.gmina.pl/
e-mail: narew@narew.gmina.pl

informuje,

że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

WYBÓR INSTRUKTORA KOMPETENCJI CYFROWYCH
DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

dla uczestników projektu pt. „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na jego realizację.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro. Zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór 1 instruktora do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu pt. „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe.
 2. Rodzaje i specyfika szkoleń:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń spośród 5 modułów:
  1. Rodzic w Internecie,
  2. Moje finanse i transakcje w sieci,
  3. Mój biznes w sieci,
  4. Rolnik w sieci,
  5. Kultura w sieci.
 3. Czas trwania szkolenia: 12 godz./grupę (8 osób).
 4. Planowane terminy realizacji: 2 stycznia 2019 r. – 31 maja 2019 r.
  Dokładne terminy i godziny szkoleń będą ustalane indywidualnie (po zrekrutowaniu uczestników) w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 19.00, jak również w soboty i niedziele (godziny do ustalenia w trakcie przeprowadzania szkoleń).
 5. Miejsce realizacji szkoleń: Narwiański Ośrodek Kultury ul. A. Mickiewicza 105, Świetlica wiejska w Łosince, Świetlica wiejska w Trześciance.
 6. Planowana łączna liczba uczestników szkoleń: 29 grupy x 8 osób/grupa (łącznie 152 uczestników).
 7. Opis szkolenia – szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenie ma na celu wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych w 5 kategoriach (umiejętności informacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności związane z oprogramowaniem, umiejętność korzystania z usług publicznych). Umiejętność wykonania co najmniej jednej czynności w ramach każdej kategorii jest wystarczająca do uznania posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów (zakresów tematycznych):

 1. Rodzic w internecie - moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna m.in. źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci, nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i innych;
 2. Moje finanse i transakcje w sieci - moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji;
 3. Mój biznes w sieci - moduł przeznaczony przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse, itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji;
 4. Kultura w sieci - moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki i własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury. Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury;
 5. Rolnik w sieci - moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający wymagania określone w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu”, tj. posiadający następujące kompetencje:
  1. metodyczne:
   1. umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi,
   2. umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy,
   3. wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym,
   4. umiejętność motywowania uczestników;
  2. techniczne:
   1. umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony),
   2. umiejętność korzystania z internetu,
   3. umiejętność korzystania z informacji i danych w internecie,
   4. umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
   5. umiejętność tworzenia treści cyfrowych,
   6. umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych,
   7. umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;
  3. doświadczenie:
   1. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.
 2. Oferenci posiadają wykształcenie wyższe techniczne II stopnia.
 3. Oferenci posiadają przygotowanie pedagogiczne zgodne z wymogami zawartymi
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 4. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Oferenci, którzy zostaną wybrani w niniejszym postępowaniu zobowiążą się do:
  1. udziału w szkoleniach zgodnie z regulaminem konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 (planowany termin realizacji – listopad 2018 r.);
  2. prowadzenia szkoleń zgodnie z wybranymi scenariuszami opracowanymi przez Operatora grantu.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  Należy do niej załączyć:
  1. Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia lekcji w szkołach lub szkoleń (Załącznik nr 2);
  2. Kopie rekomendacji/referencji wystawione przez podmiot/y zlecający/e usługę, dotyczące przeprowadzenia zajęć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (w przypadku nauczycieli rekomendacje dyrektora szkoły);
  3. Curriculum Vitae;
  4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3);
  5. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4);
   Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę szkolenia, wyrażoną w złotych polskich.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy 100% kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Joanna Iwaniuk – koordynatorka projektu – tel.: 85 6816740.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. K1 – Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt.), z pkt. III Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. K2 - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt.) z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%).
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1.:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:
K1 = (Cmin:C) x 60
K1 – liczba punktów uzyskanych za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – Cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2.:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty.
Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 – ilość punktów ze spełnienia kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana
w następujący sposób:
1)od 50 do 100 godz. realizacji szkoleń/warsztatów/zajęć/lekcji (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 10 pkt
2)od 101 do 300 godz. realizacji szkoleń/warsztatów/zajęć/lekcji (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 20 pkt
3)od 301 do 500 godz. realizacji szkoleń/warsztatów/zajęć/lekcji (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 30 pkt
4)powyżej 500 godz. realizacji szkoleń/warsztatów/zajęć/lekcji (zgodnych z przedmiotem zamówienia) – 40 pkt

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 17-210 Narew lub
  2. listownie pod ww. adres lub
  3. e-mailem na adres: narew@narew.gmina.pl
 2. Termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 13 listopada 2018 r. do godz.14.30 (data i godz. wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację szkolenia w projekcie „Ja w Internecie”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 13 listopada 2018 r. o godz. 14.45. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 (sala konferencyjna, parter).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 3. Od niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie szkolenia wynosi nie krócej niż 14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie koszty ujęte w zapytaniu).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
 8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 9. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Woojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-11-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-11-05