Zapytanie o cenę na realizację usługi transportowej

Narew, 6 grudnia 2018 r.

Or. 271.55.2018

ZAPYTANIE O CENĘ

na realizację usługi pn.:
Realizacja usługi transportowej na rzecz Gminy Narew
na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
kulturalnych i projektów oświatowych w 2019 roku.”

(z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej 30000 Euro - do niniejszego trybu
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8)

 

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
Nr telefonu: 85 6816016, Nr faksu: 85 8733535
Strona internetowa: www.narew.gmina.pl

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozu osób na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, projektów oświatowych i innych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Narew oraz inne podmioty w 2019 roku, które mogą pojawić się w trakcie roku.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:
Okres realizacji usługi: zgodnie z podpisaną umową, tj.: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Opiekę nad dziećmi i młodocianymi zapewnia przez Zamawiający.
Przewóz odbywać się będzie najkrótszą trasą pozwalającą zabrać przewożone osoby z Należy podać koszt / cenę 1 przewozu realizowanego jednym i ewentualnie dwoma środkami transportu.
Opis przejazdów: trasa obejmuje w większości przewóz osób z przystanku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w obie strony. W zależności od imprezy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej lub projektu oświatowego, przewóz może obejmować przypuszczalny czas postojowy wynoszący powyżej 1 godziny. W trakcie czasu postojowego Wykonawca nie musi pozostawać w dyspozycji Zleceniodawcy.

ZASTRZEŻENIE:
Zleceniodawca może dokonać zmian w trasie przewozu lub odwołać przewóz; Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o wszelkich zmianach, najpóźniej w dniu realizacji przewozu.

Wartość usługi: należy określić cenę ryczałtową netto i brutto dla przewozów oraz podać cenę za kilometr przy określeniu wielkości posiadanego taboru jak w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Informacje dotyczące posiadanego taboru, stawki tzw. wozokilometra oraz godzinny postojowej

Lp.  Bus/autobus Cena netto
za 1 kilometr
Cena brutto
za 1 kilometr
Cena netto za
1 godzinę postoju
Cena brutto za
1 godzinę postoju
Uwagi 
Ilość osób
             

Odległość faktycznie przejechana liczona będzie od miejsca wskazanego jako początek trasy do miejsca wskazanego jako koniec trasy.
Proponowane ceny winny obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

4. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH LUB WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

Po podpisaniu umowy, przy każdorazowym zleceniu wyjazdu będą przekazywane Wykonawcy wszelkie konieczne informacje, tzn.: dzień, godzina odjazdu, godzina powrotu, ilość uczestników, trasa którą powinni zostać dowiezieni uczestnicy imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych. Przekazywanie informacji odbywać się będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub faksem na 3 dni przed terminem wyjazdu.

Przewozy na zlecenia realizowane będą wg ustaleń z Wykonawcą / osobą wskazaną do koordynacji, przekazywanie informacji dotyczącej dnia przewozu, godziny odjazdu, godziny powrotu, ilości uczestników, trasy którą powinni zostać dowiezieni uczestnicy imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych, odbywać się będzie drogą telefoniczną osobie wskazanej do kontaktów z Wykonawcą na 2 dni przed terminem wyjazdu.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelewem, na podstawie zawartej umowy na realizację usług transportowych w 2019 r. na rzecz Gminy Narew, w oparciu o przedłożoną fakturę wraz z zestawieniem przejazdów (jak w tabeli nr 2) potwierdzonych przez pracownika Zlecającego, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT.

Tabela nr 2 Realizacja przejazdów

Lp. Data Nazwa imprezy/
miejsce imprezy
Opis trasy Rodzaj środka
transportu
Ilość
kilometrów
Ilość miejsc Cena brutto za
1 godz. postoju
Cena
netto
Cena
brutto
                   

7. INFORMACJE O CHARAKTEREZ PRAWNYM, EKONOMICZNYM< FINANSOWYM I TECHNICZNYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

  1. prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym w szczególności posiadają licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. dysponują taborem umożliwiającym realizację zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez weryfikację kompletności wymaganych dokumentów.

Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie bądź nieuzupełnienie oferty we wskazanym terminie, będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

8. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga 100%

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2018 r do godz. 14.00. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 – sekretariat.

Kopertę należy zaadresować:
Gmina Narew. Oferta w zapytaniu o cenę na: „Realizacja usługi transportowej na rzecz Gminy Narew w 2019 roku”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 – sala konferencyjna na parterze.

10. TERMIN ZŁOZENIA OFERT I TERMIN OTWARCIA OFERT
Do 17 grudnia 2019 r. do godziny 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu złożenia oferty wycofać swoją ofertę. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Narew.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 r.

11. INFORMACE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie, jak również udostępni informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. została najkorzystniej oceniona w oparciu o podane kryterium wyboru. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W toku badań oferty zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy.

12. Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew, tel. 85 6816743.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-12-06