Zapytanie o cenę na realizację usługi - dowóz uczniów

Narew, 5 grudnia 2018 r.

Or. 271.54.2018

ZAPYTANIE O CENĘ

na realizację usługi pn.:
„Dostawa biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających
do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi w roku szkolnym 2018/2019
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. oraz inne usługi związane z dowozem.”

(z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej 30000 Euro - do niniejszego trybu
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8)

 

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
Nr telefonu: 85 6816016, Nr faksu: 85 8733535
Strona internetowa: www.narew.gmina.pl

2. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ocenę
  z zachowaniem zasad określonych przepisami:
  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126),
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419),
  5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 r. poz. 798),
  6. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
 2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Or 271.54.2018. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Narew
Adres: Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
REGON: 050659556, NIP 603 00 12 962
Numer telefonu: 085 6816016, fax: 8733535
Strona internetowa Zamawiającego: www.narew.gmina.pl

4.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – ZAPYTANIE O CENĘ.

5.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Comiesięczna dostawa zamawiającemu biletów miesięcznych uprawniających przewożone dzieci i uczniów do przejazdu dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi z terenu Gminy Narew oraz niektórych miejscowości z terenu innych gmin szczegółowo podanych poniżej, w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. taborem będącym w dyspozycji Wykonawcy w formie utworzenia regularnych przewozów pasażerskich według linii podanych poniżej oraz osobnego rozkładu jazdy na warunkach i w zgodzie z zasadami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.):
  1. Trasa nr 1: Narew – Odrynki – Bruszkowszczyzna – Gorędy – Waniewo – Ogrodniki – Saki – Białki – Soce – Puchły – Trześcianka (Stawek) - Trześcianka (Cerkiew) – Trześcianka (droga do Sak) – Ancuty – Narew na odcinku ok. 54 km,
  2. Trasa nr 2: Narew - Gorodczyno – Lachy – Klejniki (zlewnia mleka) – Klejniki (wieś) – Istok – Kolonia Radźki – Radźki - Tyniewicze Małe – Narew na odcinku ok. 46 km,
  3. Trasa nr 3: Narew – Tyniewicze Duże – Kamień - Łopuchówka – Kolonia Łosinka – Kutowa - Chrabostówka – Waśki – Rybaki –- Narew - na odcinku ok. 40 km
  4. Trasa nr 4: Narew – Nowiny – Koweła - Łosinka – Gorodzisko – Przybudki – Krynica – Krzywiec - Narew – na odcinku ok. 35 km.
   Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, tj. wakacji zimowych, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. Dopuszcza się możliwość realizacji przewozów w dni wolne od nauki na wniosek Zamawiającego. W dniach innych niż dni nauki typu rozpoczęcie roku szkolnego, rekolekcje, egzaminy, sprawdziany, odpracowanie dni nauki w innych terminach przyjazdy i odjazdy odbywają się według rozkładu okazjonalnego określonego przez dyrektora szkoły.
   Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane ze spełnieniem warunków wymaganych od przewoźnika, wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa świadczenia transportu zbiorowego.
   Wykonawca w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Narew dokona również wszelkich niezbędnych formalności wymaganych cytowaną ustawą, w szczególności uzyska odpowiednie zezwolenie właściwego organu do wykonywania przewozów regularnych na terenie Gminy Narew oraz niektórych miejscowości gmin sąsiednich;
 2. Liczba dzieci i uczniów przewożonych na trasach, o których mowa w pkt l przedstawia się następująco:
  1. nr 1: 43 uczniów,
  2. nr 2: 29 uczniów,
  3. nr 3: 23 uczniów,
  4. nr 4: 28 uczniów
   Liczba dzieci i młodzieży podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia
   o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.
   W ramach linii komunikacyjnych i kursów wg rozkładów utworzonych wg niniejszego zapytania, poza niniejszym zleceniem, wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy
   i o ile będą miejsca w środkach transportu;
 3. Usługa przewozowa dodatkowa. Odpłatne świadczenie na rzecz Zamawiającego przewozów dzieci i uczniów z terenu Gminy Narew oraz niektórych miejscowości z terenu innych gmin na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, zabawy choinkowe, zawody, wyjazdy edukacyjne itp. w miarę potrzeb w okresie w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 r. Ewidencję wymienionych wyjazdów prowadzić będzie Dyrektor Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Narwi;
 4. Opracowanie przez Wykonawcę rozkładów na wymienione wyżej trasy (linie) uwzględniających następujące warunki brzegowe:
  1. Przywóz dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Narwi na godzinę 7.50. ze wszystkich tras, rozkład nie może uwzględniać wcześniejszych godzin niż 6.50,
  2. Odjazd dzieci po zajęciach lekcyjnych o godzinie 15.20 na wszystkich liniach, rozkład nie może uwzględniać późniejszych godzin niż 16.20;
 5. Wykonawca zapewni odpowiednią opiekę, przewożonym pasażerom oraz czuwać będzie nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu, jak również wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, nie karana, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi być realizowane w okresach prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych przez wymienione placówki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019
w okresie od 3 września do 31 grudnia 2018 r.

7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, składa następujące dokumenty:

 1. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy);
 2. oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) musza być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.
Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.

8.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIAU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

 1. w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. I ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru określonego w załączniku Nr 3,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
   w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w takiej sytuacji wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające solidarną odpowiedzialność wykonawcy i innego podmiotu, na zasoby którego wykonawca się powołuje. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

10.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcami:
  Zamawiający wyznacza następujące osoby:
  1. Wojciech Popławski: teł. 85 6816743,
  2. Jerzy Ostapczuk: tel. 85 6816148
 2. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być za pomocą telefaksu (85 8733535) lub pisemnie.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w godzinach urzędowania, to znaczy od poniedziałku do piątku od 7:30. do 15:30.

11.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. warunki formalne sporządzenia oferty:
  1. oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
  2. oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych (Wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób),
  3. każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron nie zapisanych,
  4. każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
  5. wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą,
  6. o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
  7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia ' treści oferty przez osoby nieupoważnione,
  8. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
  9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np.
   w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane,
  10. w przypadku konsorcjum złożona oferta musi być podpisana przez osoby, które mają prawo reprezentować poszczególnych członków konsorcjum lub przez pełnomocnika utworzonego przez wykonawców w celu wykonania zamówienia konsorcjum,
  11. w przypadku złożenia ofert w konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, lub w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,
  12. koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę;
 2. złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty jak niżej:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Zapytania,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do Zapytania),
  3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik Nr 3 do Zapytania),
  4. parafowany przez Wykonawcę projekt umowy, opracowany przez Zamawiającego,
  5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
  6. dokumenty wynikające z sytuacji opisanej w pkt. 9d (jeżeli) wykonawca będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób, zdolności finansowych innych podmiotów),
  7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 4 do zapytania),
  8. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  9. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
  10. opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem.

14.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 17 grudnia 2018 r do godz. 14.00. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 – sekretariat.
Kopertę należy zaadresować:
„Gmina Narew. Oferta w zapytaniu o cenę na: „Dostawa biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. oraz inne usługi związane z dowozem.”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 – sala konferencyjna na parterze.

15.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ
Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę w rozbiciu na cenę netto i brutto z wyszczególnioną kwotą podatku VAT.
Cenę oferty brutto należy wyliczyć w ten sposób, że:

 1. należy podać sumę wartości jednostkowych wszystkich miesięcznych ulgowych biletów dla dowożonych dzieci (uczniów) obliczoną za 1 miesiąc brutto należy pomnożyć przez 4 (ilość przewidywanych miesięcy w ramach których będzie wykonywana umowa);
 2. należy podać cenę za 1 km usługi przewozowej dodatkowej.

Zamawiający nie przewiduje zaliczek i akredytyw dla wykonawcy. Wykonawca przedstawi cenę ofertową na podstawie informacji zawartych w niniejszym zapytaniu.
Płatność za wykonywany przedmiot umowy będzie regulowana zgodnie z zapisami projektu umowy.
W celu rozliczania się z wykonawcą na zasadach przyjętych w projekcie umowy Wykonawca poda w ofercie na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego również sumę wartości wszystkich jednostkowych miesięcznych ulgowych biletów dla dowożonych dzieci (uczniów) obliczoną za 1 miesiąc.

16.KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający podda przedłożone oferty ocenie wg poniższego kryterium, o ile wykonawca nie zostanie wykluczony, a przedłożona oferta nie zostanie odrzucona zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 • Cena oferty brutto za bilety miesięczne: 90%
Cbm= Cmin1 x 0,9
Cx1

gdzie:
Cbm - liczba punktów za kryterium „cena oferty brutto za bilety miesięczne”,
Cmin1 - najniższa cena za bilety miesięczne wynikająca z ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cx1 - cena oferty badanej.

 • Cena za 1 km usługi przewozowej dodatkowej: 10%
Cprzew0= Cmin2 x 0,1
Cx2

gdzie:
Cprzew - liczba punktów za kryterium „cena za 1km usługi przewozowej dodatkowej”, o której mowa w pkt 5 ppt 3 zapytania,
Cmin2 - najniższa cena wynikająca z ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cx2 - cena oferty badanej.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, oferta nie zostanie odrzucona oraz uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.
O wyniku postępowania (wyborze oferty) zamawiający powiadomi niezwłocznie.

17.PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres wykonawców oraz cena ofertowa.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Oferty - w celu ich przeglądania będą udostępnianie na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Zamawiającego o wgląd w oznaczoną odpowiednim numerem ofertę/y. Na tą okoliczność wykonawca zainteresowany obejrzeniem ofert/y zostanie poinformowany na piśmie o terminie, miejscu i godzinie udostępnienia ofert/y.

18.WYBÓR OFERENTA
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

19.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POPSTĘPOWANIA
Wyniki postępowania zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na stronie internetowej Gminy Narew, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz BIP Urzędu Gminy Narew. Niezależnie od powyższych sposobów, o wyborze oferty niezwłocznie powiadomieni będą faxem lub e-mailem wszyscy wykonawcy.

20.POWIADOMIENIE OFERENTA O WYGRANIU POSTĘPOWANIA
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane faxem lub e-mailem bezzwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

21.ZAWARCIE UMÓW
Zamawiający wyznaczy miejsce, w które powinien przybyć wybrany Wykonawca w celu podpisania umów.
Zamawiający zawrze umowy z wyłonionym wykonawcą wg wzorów określonych
w załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszego zapytania. Składając ofertę Wykonawca potwierdza w ten sposób, iż akceptuje treść umów wg zaproponowanych wzorów.

22.INNE POSTANOWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy dotyczących rozkładu jazdy, przebiegu linii komunikacyjnych, a w konsekwencji cen biletów w związku z koniecznością ich zmiany na skutek uzasadnionych wniosków lub skarg rodziców, wniosku dyrektora szkoły w związku z np. zmianą ilości dzieci dowożonych, zmiany rozkładu zajęć szkolnych, itp.
W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

23.ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują Wykonawcy przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wg zasad określonych w dziale VI Środki ochrony prawnej.

24.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 i 14 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iodo@narew.gmina.pl ;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
  w trybie zapytania o cenę;
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 5. Obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawcę bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 8 do Zapytania).

 

W imieniu zamawiającego postępowanie przeprowadzi komisja w składzie:

1. Wojciech Popławski – Przewodniczący
2. Sławomir Poskrobko - Członek Komisji
3. Joanna Majewska - Członek Komisji
4. Halina Osipiuk - Członek Komisji
5. Maciej Snitkowski - Członek Komisji

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-12-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-12-05