Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie placu zabaw

Narew, 29 czerwca 2018 r.

Or.271.23.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Łosince, gm. Narew
ze środków funduszu sołeckiego.”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia plac zabaw w Łosince, gm. Narew.
 2. Zakres zamówienia: dostawa i montaż następującego wyposażenia:
  • karuzela „JAŚ” 4-osobowa – szt. 1.,
  • huśtawka podwójna (konstrukcja metalowa) z siedziskiem 1-osobowym i 2-osobowym – 1 szt.,
  • pomost ruchomy 7-belkowy- 1 szt.,
  • sprężynowiec „WAŻKA” – szt. 1.,
  • urządzenie zewnętrzne fitness „ORBITEREK” – 1 szt.,
   Usytuowanie wskaże Zamawiający.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik do zapytania). Oferta powinna posiadać:
  1. datę sporządzania;
  2. adres lub siedzibę wykonawcy, nr telefonu, numer NIP;
  3. być podpisana czytelnie przez dostawcę.
   Cenę w ofercie podajemy następująco: cyfry, słownie - jako wartość brutto.
 4. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or.271.23.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Łosince, gm. Narew” (umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja), należy złożyć do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 14.00 na załączonym formularzu oferty cenowej
  1. w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, Sekretariat
   albo przesłać
  2. faxem na nr: 8733535.
 5. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
 6. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  NAJNIŻSZA CENA: 100%.
 7. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

W razie pytań proszę kontaktować się z P. Sławomirem Poskrobko – inspektorem Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 85 6816741 lub z P. Wojciechem Popławskim – sekretarzem gminy, tel. 85 6816743.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-29

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-06-29