Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiat przystankowych

Narew, 5 lipca 2018 r.

 

Or.271.24.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Wybudowanie 2 szt. wiat przystankowych drewnianych
z oszkleniem laminatowym w formule zaprojektuj i zbuduj”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie 2 szt. wiat przystankowych oszklonych laminatem:

 • długość wiaty w ścianie tylnej 2,5m - 3m,
 • szerokość boku u podstawy 1,5m,
 • konstrukcja drewniana,
 • ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat,
 • dach drewniany kopertowy pokryty dachową matą ochronną typu Shingle,
 • ławka drewniana.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu gminy Narew.

W ramach działań Wykonawcy nastąpi wykonanie i montaż 2 kompletów wiat przystankowych. Wykonawca jest zobowiązany aby wiaty wykonane były w architekturze zgodnej z wymaganiami architektonicznymi Krainy Otwartych Okiennic, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. Przykład wykonania wiat przedstawiono na zdjęciu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Projekt budowlany i wykonawczy wykonawca sporządzi na mapach do celów projektowych oraz zasadniczych.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest:

 1. w dokumentacji projektowej uwzględnić lokalizację tablic informacyjnych,
 2. sporządzić pełno- branżową dokumentację projektowo-wykonawczą i kosztorysową w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,
 3. uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji,
 4. uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie,
 5. opracować projekt stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót budowlanych,
 6. wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i organizacją ruchu,
 7. po wykonaniu wszystkich prac uzyskać od Zamawiającego dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu (jeżeli dotyczy).

2. Miejsce i termin złożenia ofert

2.1. Ofertę cenową z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or. 271.24.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wybudowanie 2 szt. wiat przystankowych drewnianych z oszkleniem laminatowym w formule zaprojektuj i zbuduj” (umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja), należy złożyć do dnia 13 lipca 2018 r., do godziny 14.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia

 1. w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, Sekretariat
  albo przesłać
 2. faxem na nr: (85) 8733535.

2.2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie, jako wartość brutto.

3. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 13 lipca 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.

4. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Najniższa cena - 100%

5. Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony zostaje do dnia 14 września 2018 r.
Wykonanie prac nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiedniego zarządcy drogi.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-07-05