Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej

Narew, 5 listopada 2018 r.

 

Or.271.49.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„WYKONANIE POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ BETONOWEJ
W REMIZIE STRAŻACKIEJ (BOKS GARAŻOWY)
OSP TRZEŚCIANKA W MIEJSCOWOŚCI TRZEŚCIANKA”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie posadzki przemysłowej betonowej o grubości 10-12 cm w remizie strażackiej (boks garażowy) OSP Trześcianka.
 2. Zakres zamówienia:
  Wykonanie na istniejącym podłożu betonowym o grubości 12-15 cm posadzki przemysłowej betonowej utwardzanej powierzchniowo (potoczna nazwa: „suche na mokro” z mieszanki betonowej klasy C25/30 utwardzonej utwardzaczem proszkowym i zatartej na gładko zacieraczkami mechanicznymi w remizie strażackiej (boks garażowy) OSP Trześcianka
  • Grubość posadzki do wykonania: 10-12 cm.
  • Powierzchnia posadzki do wykonania: 65 m2.
 3. Termin realizacji zamówienia: Do 31 maja 2019 r.
 4. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Wykonanie tynków wewnątrz pomieszczeń remizy strażackiej (boks garażowy) w Trześciance” do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 14.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada 2018 r. o godzinie 14.15.
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  Najniższa cena za 1m2 = 100%.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-11-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-11-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-11-05