Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg na terenie miejscowości Narew

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

1. Nazwa i adres oferenta: zgodnie z rozdzielnikiem.

2. Zamawiający: Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji przebudowy ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi. Wykonawca posiada aktualne mapy do celów projektowych.

Proponowane założenia do przedmiotowej dokumentacji:

Opracowanie dotyczy:

 1. odcinków wymienionych ulic o długości około 550 mb (H. Dąbrowskiego), około 270 mb (Kowalska), około 340 mb (Cicha) i szerokości uzgodnionej z wyłonionym wykonawcą:
  • wykonanie podbudowy (tylko Kowalska i Cicha),
  • wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) ze spadkiem naturalnym,
  • wykonanie odprowadzenia wód opadowych przez spadki naturalne powierzchniowe,
  • regulacja studzienek sieci kanalizacyjnej;

Szczegółowe uzgodnienia odnośnie dokumentacji poczynione zostaną z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje:

 • opracowanie projektu technicznego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
 • sporządzenie przedmiaru robót – 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

Ewentualne sugestie ze strony oferenta co do rozwiązań technicznych będą przedmiotem omówieni i uzgodnień.

Wykonawca dokonując wyceny za wykonanie dokumentacji projektowej uwzględnia wszystkie ewentualne koszty opinii, uzgodnień, rysunków, map oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań, a także jedną aktualizację kosztorysów w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wykonana dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, w szczególności z:

 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 sierpnia 2017 r.

5. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): koszty – 100%.

6. Sposób sporządzenia oferty, otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej:

 • Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: H. Dąbrowskiego, Kowalska i Cicha w Narwi” w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat - pokój nr 16 do dnia 30 czerwca 2017 r., godz. 15:00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego zapytania zaproszenia.
 • Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 • Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.
 • Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., godz. 9.00. siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter

7. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Pan Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania dokumentacji.
Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski Sekretarz Gminy Narew

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-06-22

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-06-21