Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

Narew, dn. 11 lipca 2017 r.

Or. 271.23.2017

Gmina Narew 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101 informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przebudowy ulicy we wsi Soce (km 0+000 – 0+903). Kat. obiektu 25.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający: Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego jako inspektor nadzoru przebudowy ulicy we wsi Soce km 0+000 – 0+903 (at. obiektu 25) zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną dostępną w Urzędzie Gminy Narew.
  1. Funkcja Inspektora nadzoru będzie pełniona w stosunku do robót budowlanych objętych umową o roboty budowlane zawartej przez Gminę Narew z firmą BRUKTON Sp. z o. o.  z siedzibą w Białymstoku, Zaścianki, ul. Zaścianki 71, 15-521 Białystok.
  2. Do zadań wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie:
   1. reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;
   2. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
   3. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
   4. udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym;
   5. potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie odbioru robót oraz ich wartości jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót;
   6. informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji;
   7. wykonanie obowiązków przewidzianych dla Inspektora nadzoru w umowach inwestora z wykonawcą, o którym mowa w § 1 ust. 2;
   8. sprawdzanie bieżącego dokumentowania przebiegu robót w Dzienniku budowy.
  3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): koszty – 100.
 4. Wymaganie związane z wykonaniem zamówienia.
  1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2017 r.
  2. Warunki płatności: termin płatności: 7 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę rachunku zawierającego ilość przepracowanych godzin, przelewem na wskazany przez niego nr konta.
 5. Sposób sporządzenia oferty, otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej:
  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego jako inspektor nadzoru przebudowy ulicy we wsi Soce km 0+000 – 0+903 (at. obiektu 25)”  w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sekretariat - pokój nr 16 do dnia 18 lipca 2017 r., godz. 9:00. na formularzu oferty kosztowej, którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego zapytania zaproszenia.
  Oferta złożona do Zamawiającego po terminie składania ofert, nie będzie oceniana.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 r., godz. 9.15. w siedzibie Zamawiającego: ul. A. Mickiewicza 101, sala nr 7, parter.
  Koszty w ofercie podajemy cyframi zgodnie z zakresem zamówienia.
  Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Pan Wojciech Popławski – tel. 85 6816743, e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl
 8. Warunki udziału w postępowaniu: Inspektor nadzoru powinien:
  1. posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
  2. być członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Białymstoku.
  Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-07-11