Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej

Narew, 24 maja 2018 r.

Or.271.21.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo
 2. Zakres zamówienia:
  1. Remont budynku świetlicy wiejskiej:
   • rozbiórka istniejącego ganku
   • wykonanie nowego ganku o konstrukcji drewnianej o identycznych parametrach jak dotychczasowy z wykonaniem nowego pokrycia połaci dachowej
   • wykonanie i montaż 2 ławek drewnianych w ganku
   • obłożenie schodów płytką chodnikową (kolor grafitowy).
  2. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin pomieszczeń świetlicy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym nie później niż do dnia 4 czerwca 2018 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo” do dnia 8 czerwca 2018 r., do godziny 14.30. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 6. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-06

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-05-25