Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej - ulica Gnilica w Narwi

Narew, 3 sierpnia 2018 r.

 

Or.271.31.2018

„REMONT I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ - ULICY GNILICA W NARWI”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja drogi gminnej – ulicy Gnilica (dr. gm. 107179B, nr ewid. działki 1670) w miejscowości Narew.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  • utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m (ok. 1000 m2),
  • poszerzenie do 5 m na skrzyżowaniu z ul Stodolną,
  • wcinka z ul. A. Mickiewicza i ul. Stodolną,
  • regulacja 2 studni teleskopowych
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 90 000,00 zł (w całości finansowany z środkami z budżetu gminy).
   Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenową (na całe zamówienie) należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Asfaltowanie ul. Gnilica w Narwi” do dnia 10 sierpnia 2018 r., godzina 13.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 13.20 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna na parterze.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za 1 m2.
  Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa drogowego.

Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie ceny brutto za 1m2 wyłonionej oferty.

Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie z PN-S-960025 oraz składzie:

Kruszywa Wypełniacza Lepiszcza
 wg.PN-B-11112/96  wg. PN-61/S/-96504  D 70 wg. PN-65/C-96170

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-08-03

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-08-17

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-08-03