Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych (żwirowanie)

Narew, 17 maja 2018 r.

Or. 271.19.2018

 

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH
W RAMACH ZADAŃ Z WYODRĘBNIONYCH Z BUDŻETU GMINY NAREW
FUNDUSZY SOŁECKICH NA 2018 ROK
ORAZ BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG - Zadanie 2”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na drogi gminne w ramach bieżącej konserwacji oraz bieżących remontów infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych (zadanie 2).
  Przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy następujących kodów CPV: 
   Kod CPV  14210000-6 żwir, piasek, kamień kruszony, kruszywa
  14212100-1 otoczaki i żwir
  60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego wg specyfikacji w poniższej tabeli w miejsce wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
  utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
  powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  1. na dostawę kruszywa;
  2. na dostawę żwiru.
 4. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Fundusze sołeckie – 2018” do dnia 28 maja 2018 r., godzina 12.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 5. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 6. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  [KOSZT za 1 TONĘ] 100%.
 7. Wyłoniony wykonawca złoży Oświadczenie o dostarczeniu materiału zgodnie ze specyfikacją zgodności objętościowej ze stanem faktycznym dostarczanego materiału.
  1. Wyłoniony wykonawca złoży Wykaz taboru do realizacji Zamówienia z nr rejestracyjnym pojazdu.
  2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument WZ z podaniem wagi dostarczonego materiału orz nr rejestracyjnym pojazdu W MOMENCIE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  3. Wymiana taboru z przyczyn technicznych możliwa jest po uprzedniej zmianie w wykazie określonym w punkcie 5.1.
  4. Zamawiający zastrzega prawo do:
   1. kontroli jakości i ilości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;
   2. przerwania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz stwierdzenia uchybień leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
    Wyłonionemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu przerwania realizacji przedmiotu zamówienia.
    Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy.
  5. Podstawową jednostką rozliczeniową za dostarczone kruszywo jest [T lub MG].
  6. Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Termin zakończenia realizacji Zamówienia: 30 września 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

 • Wykaz miejsc (PDF, 37 B)

  do których należy dostarczyć kruszywa do remontu i modernizacji oraz bieżącej konserwacji infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach wyodrębnionych z budżetu Gminy Narew funduszy sołeckich na 2018 rok

 • Wzór formularza ofertowego (PDF, 46 B)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-05-17