Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych

Narew, 16 maja 2018 r.

Or.271.18.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„REMONT I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH W RAMACH WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU GMINY NAREW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg w miejscowościach:
  1. Krzywiec – droga w kierunku Chrabostówki.
  2. Tyniewicze Małe – od zlewni mleka do drogi powiatowej1601B Narew – Bielsk Podlaski.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  1. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywiec.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 14 493,54 zł.
  2. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego. mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco grubości 5 cm i szerokości 4 m w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego sołectwa Tyniewicze Małe.
   Zagwarantowane środki na przedmiotowe zadanie wynoszą 10 925,22 zł.
   Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenową (na całe zamówienie) należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Asfaltowanie dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich 2018” do dnia 1 czerwca 2018 r., godzina 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną za 1 m2 łącznie z frezowaniem wyrównującym.
  Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa drogowego.

Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie ceny brutto wyłonionej oferty.
Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie z PN-S-960025 oraz składzie:

Kruszywa wg.PN-B-11112/96 Wypełniacza wg. PN-61/S/-96504 Lepiszcza D 70 wg. PN-65/C-96170

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-05-16

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-05-16