Zaproszenie do składania ofert na przebudowę drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Rybaki

Narew, 16 października 2017 r.

Or. 271.38.2017

 

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne,”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob. 0+000 – 1+210.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  1. Roboty ziemne - wykopy, pogłębienie rowów (D.02.01.01, (D06.04.01). Wykopy w rowach wraz z transportem na odl. do 5 km, w gruncie kat. III (strona lewa i strona prawa po 1210 mb).
  2. Przepusty rurowe (D.03.01.01). Ułożenie przepustów pod zjazdami gospodarczymi z rur PE lub PP o średnicy 300mm, 3 x 8,0m. Przepusty dostarczy Zamawiający
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenową należy złożyć na adres Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew z dopiskiem „Przebudowa drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne” do dnia 31 października 2017 r., godzina 14.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną brutto.
 5. Termin realizacji Zamówienia: do 30 listopada 2017r. na podstawie zawartej Umowy w oparciu o cenę brutto wyłonionej oferty.

Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o zgodności jakości masy zgodnie z wymaganiami technicznymi dot. jakości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-10-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-10-16