Zaproszenie do składania ofert na modernizację podłogi

Narew, dn. 19 grudnia 2017 r.

Or.271.41. 2017

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Modernizacja podłogi w budynku sportowo – dydaktycznym
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

I. Zakres robót obejmuje:

 1. Zerwanie parkietu i listew przypodłogowych i złożenie ich w miejscu wskazanym Przez Zamawiającego.
 2. Miejscowa naprawa rusztu / konstrukcji nośnej podłogi.
 3. Montaż pianki podkładowej (wyrównującej i tłumiącej).
 4. Montaż dwóch warstw płyty OSB (co najmniej 10mm + 12 mm) na wkręty odpornej na zrywanie.
 5. Szlifowanie i szpachlowanie płyty (przygotowanie powierzchni do montażu wykładziny).
 6. Montaż wykładziny sportowej na kleju dedykowanym do produktu.
 7. Montaż listew drewnianych przypodłogowych z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej.
 8. Malowanie linii farbą antypoślizgową odporną na ścieranie – w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
 9. Wykonanie warstwy ochronnej. Zabezpieczenie podłogi polimerem (3 warstwy).

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca na własny koszt dokona oględzin podłogi w sali gimnastycznej celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem robót oraz warunkami związanymi z ich wykonywaniem.

Wykonawca uzyska od Zamawiającego informacje konieczne do oceny wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

II. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
  Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 2. Ofertę należy złożyć:
  1. pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101
   w kopercie z napisem:
   „Zapytanie ofertowe nr Or.271.41.2017
   Modernizacja podłogi w budynku w budynku sportowo – dydaktycznym
   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.
   Nie otwierać przed dniem 29.12.2017 r. godz. 13.15.”
  2. elektronicznie na adres e-mail: narew@narew.gmina.pl na temat „Modernizacja podłogi w budynku w budynku sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.” do godziny 13.00., 29 grudnia 2017 r. lub
  3. w siedzibie Zamawiającego.
   Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

III. Termin i miejsce otwarcia ofert.

 1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 13.15. dnia 29 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna.
 2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
NAJNIŻSZA CENA: 100%.

V. Termin realizacji zadania: 31 sierpnia 2018 r.

W razie pytań proszę kontaktować się:

 1. w sprawach zakresu robót:
  • z Andrzejem Pleskowiczem - Wójtem Gminy Narew (tel. 85 6816753)
  • z Jerzym Ostapczukiem - Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi (tel. 85 6816644),
 2. w sprawach postępowania o udzielenie zamówienia:
  • z Wojciechem Popławskim –sekretarzem gminy (tel. 85 6816743).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-12-19