Zaproszenie do składania ofert na dostawę węgla

Narew, 3 września 2018 r.

 

Or.271.35.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019
na potrzeby Gminy Narew

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego energetycznego sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego w okresie grzewczym 2018/2019 na podstawie zamówień w dniach i godzinach pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca na terenie Gminy Narew, w ilościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego.
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup węgla (kostka) z dowozem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego: kotłownia osiedlowa UG Narew, ul. Mickiewicza 105. o następujących parametrach: - granulacja: 100-200 mm, - wartość opałowa: pow. 25 MJ/kg, - zawartość popiołu: do 8%, - zawartość siarki; 0,6-1,0%, wilgotność: nie wyższa niż 10%.
  Wielkość zamówienia kształtuje się na poziomie około 180 ton w okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku (tj. w sezonie grzewczym jesień - zima 2018/2019). Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego węgla. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.
  Ze względu na ograniczoną nośność drogi dojazdowej – dostawa powinna być realizowana samochodami o ładowności do 20 ton.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10 – węgiel kamienny.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.11.2018 r. do 30.04.2019 r.
 4. Kryteria oceny ofert:
  1. cena brutto - 90%
  2. wartość opałowa – 10%.
   Kryterium: „cena brutto”:
   Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
   W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
   Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
   C=  Cmin x 90 pkt 
    Co
   gdzie:
   Cmin – cena brutto oferty najtańszej
   Co – cena brutto oferty ocenianej
   Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

   Kryterium: „wartość opałowa”:

   Wykonawca może zaproponować wartość opałową, w następujących wysokościach: pow. 25 MJ/kg do 30 MJ/kg, 30 MJ/kg do 35 MJ/kg, pow. 35 MJ/kg.
   Faktyczna ilość punktów (W) zostanie obliczona następująco:
   1. pow. 25 MJ/kg do 30 MJ/kg 4 pkt,
   2. pow. 30 MJ/kg do 35 MJ/kg 6 pkt,
   3. pow. 35 MJ/kg 10 pkt,
    W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
    UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie wartości opałowej, tj. braku wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku oferty wartości opałowej, oferta otrzyma 1 pkt, a wartość opałowa zostanie przyjęta jako 25 MJ/kg do 30 MJ/kg.

    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
    P = C + W
    gdzie:
    C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto”
    W – ilość punktów uzyskanych w kryterium „wartość opałowa”
    Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 12.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 pok. nr 16 do godziny 12.00 w kopercie z napisem:
  Zapytanie ofertowe nr Or.271.35.2018
  „Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2018/2019
  na potrzeby Gminy Narew.
  ”Nie otwierać przed dniem 12.09.2018 r. godz. 12.30.”
  Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 12.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 o godziny 12.30.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy;
  2. rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-09-03

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-09-04

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-09-03