Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego

Narew, dn. 13 marca 2018 r.

Or.271.6. 2018

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego do budynku sportowo – dydaktycznego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego według dołączonej specyfikacji zamówienia.
   Wykonawca uzyska od Zamawiającego specyfikacje konieczne do realizacji zamówienia.
 2. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
   Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  2. Ofertę należy złożyć:
   1. pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101
    w kopercie z napisem:
    „Zapytanie ofertowe nr Or.271.6.2018
    Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego do budynku sportowo – dydaktycznego
    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
    Nie otwierać przed dniem 23.03.2018 r. godz. 13.15.”
   2. elektronicznie na adres e-mail: narew@narew.gmina.pl na temat „Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego do budynku sportowo – dydaktycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.” do godziny 13.00., 23 marca 2018 r. lub
   3. w siedzibie Zamawiającego.
    Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 13.15. dnia 23 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna.
  2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie kosztów ofertowych brutto za dostarczenie zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  NAJNIŻSZA CENA: 100%.
 5. Termin realizacji zadania: maksymalnie 15 czerwca 2018r. Po wyłonieniu dostawcy termin dostawy zostanie uzgodniony z harmonogramem prac remontowych celem montażu urządzeń podczas malowania obiektu (wykorzystanie rusztowań)

W razie pytań w sprawach postępowania o udzielenie zamówienia, proszę kontaktować się z Jerzym Ostapczukiem – dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi (tel. 85 6816644).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-03-13

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-03-20

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-03-13