Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego

Narew, dn. 26 października 2017 r.

Or.271.39.2017

 

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem do celów grzewczych do budynków użyteczności publicznej w m. Narew (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), m. Trześcianka (budynek użyteczności publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Trześcianka) i m. Łosinka (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Łosinka).”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do
  1. m. Narew (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem;
  2. m. Trześcianka (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Trześcianka) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
  3. m. Łosinka (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska i siedziba OSP Łosinka) z przeznaczeniem do celów grzewczych w ilości zgodnie z zapotrzebowaniem,
   obejmująca dostarczenie zamówionego przedmiotu zamówienia i rozładunek w miejscu zgodnie z przeznaczeniem do przechowywania i magazynowania.
   1. Przewidywana wielkość przedmiotu zamówienia – ok. 13 000 l na trzy obiekty.
   2. Zamówienia będą składane telefonicznie, przesyłane faxem lub mailem (wybór należy do Wykonawcy) każdorazowo zawierając ilość zamawianego oleju opałowego. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostaw objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
   4. Parametry przedmiotu zmówienia wg. (Norma PN-C-99024:2011) CPV:09135100.
 2. Termin wykonania zamówienia: Od 7.11.2017 r. do 16.04.2018 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
   Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  2. Ofertę należy złożyć:
   1. pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 w kopercie z napisem:
     „Zapytanie ofertowe nr Or.271.39.2017
    Dostawa oleju opałowego do budynków użyteczności publicznej
    w m. Narew, m. Trześcianka i m. Łosinka.
    Nie otwierać przed dniem 03.11.2017 r. godz. 14.30”
   2. elektronicznie na adres e-mail: narew@narew.gmina.pl w rubryce temat „Dostawa oleju opałowego do Narwi i Trześcianki” do godziny 14.00, 3 listopada 2017 r. lub
   3. w siedzibie Zamawiającego.
    Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 14.30 dnia 3 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna.
  2. Wyłoniony wykonawca złoży oświadczenie o potwierdzeniu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.
 5. Kryteria oceny ofert.
  Koszty za 1l z dostawą: 100%.
  Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-10-26