Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej

Narew, 13 października 2017 r.

Or. 271.37.2017

 

Gmina Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi, po uprzednim demontażu starej stolarki i złożeniu jej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne bez wymiany. Obróbka wstawionych okien – „opionowanie” oraz obróbka zewnętrzna zaprawą mrozoodporną i obróbka wewnętrzna tynkiem gipsowym oraz uszczelnienie parapetów zewnętrznych silikonem na linii okno – parapet bez ingerencji w ramę okna.
    1. Okres gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
    2. Ze względu na zróżnicowane wymiary okien, Wykonawca na własny koszt dokona oględzin budynku i stolarki okiennej celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem robót oraz warunkami związanymi z ich wykonywaniem. Wykonawca uzyska od Zamawiającego informacje konieczne do oceny wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.
  2. Sposób sporządzenia oferty. Miejsce i termin złożenia oferty.
    1. Ofertę należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
      Koszty w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
    2. Ofertę należy złożyć:
      1. pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 w kopercie z napisem:
        „Zapytanie ofertowe nr Or.271.39.2017
        Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym
        Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.
        Nie otwierać przed dniem 31.10.2017 r. godz. 8.00.”
      2. elektronicznie na adres e-mail: narew@narew.gmina.pl w rubryce temat „Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.” do godziny 15.00., 30 października 2017 r. lub
      3. w siedzibie Zamawiającego.
        Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
  3. Termin i miejsce otwarcia ofert.
    1. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się o godz. 8.00. dnia 31 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna.
    2. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie kosztów ofertowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
  4. Kryteria oceny ofert:
    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
    NAJNIŻSZA CENA: 100%.
  5. Termin realizacji zadania: 15 grudnia 2018 r.

W razie pytań proszę kontaktować się z P. Sławomirem Poskrobko – inspektorem Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 85 6816741 lub z P. Wojciechem Popławskim – sekretarzem gminy, tel. 85 6816743.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-10-13