Zaproszenie do składania ofert na asfaltowanie drogi gminnej

Narew, 11 lipca 2018 r.

 

Or.271.25.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Asfaltowanie drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi
na odcinku od ul. A. Mickiewicza w kierunku lotniska”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest: utwardzenie nawierzchni drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi warstwą betonu asfaltowego.
 2. Zakres robót do wykonania:
  1. Utwardzenie nawierzchni warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco o szerokości 6m i grubości 7cm (w tym: 3cm - warstwy wyrównawczej, 4cm – warstwy ścieralnej):drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi na odcinku ok. 160mb (z możliwością przedłużenia) od ul. A. Mickiewicza w kierunku lotniska;
  2. utwardzenie nawierzchni wjazdu na posesję Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi o pow. ok. 50m2 warstwą wzmocnioną betonu asfaltowego mieszanką mineralno-asfaltową otaczaną na gorąco o szerokości 6m i grubości 7cm (w tym: 3cm - warstwy wyrównawczej, 4cm – warstwy ścieralnej):wjazdu o pow. ok. 50m2;
  3. wykonanie połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. A. Mickiewicza.
   Wyłoniony wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne istniejącej podbudowy. Wykonana nawierzchnia nie może zakłócać naturalnego spływu wód opadowych. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia terenu robót.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Asfaltowanie drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi” do dnia 19 lipca 2018 r., godzina 14.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, pok. nr 18.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną brutto za 1m2.
  Cena brutto za 1 m2 obejmuje prace wymagane podczas rozkładania masy zgodnie z procesem technologicznym wykonania prac budowlanych budownictwa drogowego.
 6. Termin realizacji Zamówienia: do 14 sierpnia 2018 r. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu składania oferty, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminy realizacji zamówienia do 24 sierpnia.
 7. Wyłoniony wykonawca złoży pisemne Oświadczenie o dostarczeniu jakości masy zgodnie
  z PN-S-960025 oraz składzie:
Kruszywa Wypełniacza Lepiszcza
wg.PN-B-11112/96 wg. PN-61/S/-96504; D 70 wg. PN-65/C-96170

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-07-11

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-07-11

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-07-11