Uchwała Nr XIII/89/04

UCHWAŁA NR XIII/89/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lipca 2004r.

w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele.

     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać pomoc rzeczową lub finansową gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele poszkodowanym podczas huraganu w dniu 9 lipca 2004r. do kwoty nie przekraczającej 10 000 zł.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Narew do przedłożenia informacji o zakresie udzielonej pomocy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                               (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-07-27

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-07-27