Uchwała Nr XV/108/04

UCHWAŁA NR XV/108/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych Rady Gminy Narew.

      Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala diety w formie stałego ryczałtu miesięcznego łącznie z kosztami podróży z miejsca zamieszkania do miejsca obrad i z powrotem:

- radnego – w wysokości 130,00 PLN,

- radnego będącego przewodniczącym komisji Rady Gminy – w wysokości 150,00 PLN,

- radnego będącego członkiem innej komisji niż komisje Rady Gminy, powołanej przez organy Gminy – w wysokości 150,00 PLN

§ 2. 1. Dieta w wysokości, o której mowa w § 1 przysługuje radnym za każdy miesiąc kalendarzowy:

2. Dieta będzie wypłacana z dołu do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wypłacana.

3. Za każdą nieobecność na sesji rady lub posiedzeniu komisji rady wysokość diety określonej w § 1 będzie pomniejszona o 50%.

§ 3. Ustala się miesięczną stałą dietę Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 750 PLN.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr I/8/02 Rady Gminy w Narwi z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia diet i kosztów podróży radnym Rady Gminy Narew.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-20

Data modyfikacji: 2004-12-20

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-20