Uchwała Nr XIV/96/04

UCHWAŁA NR XIV/96/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy.

      Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 66 Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 roku Nr 76 poz. 1552) uchwala się, co następuje:

§ 1. Komisja Budżetu i Finansów opiniuje projekty uchwał w sprawie budżetu gminy oraz w uchwały w sprawach podatkowych.

§ 2. Komisja Rozwoju Gminy opiniuje projekty uchwał dotyczące planów i programów rozwoju gminy oraz planów i programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05