Uchwała Nr XIII/92/04

UCHWAŁA NR XIII/92/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lipca 2004r.

w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

     Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123, z 2002r. Nr 41 poz. 364, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 11 poz. 96) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/159/01 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001r. Nr 68 poz. 2059) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) młodszy instruktor – 1 i ½ etatu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                         mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                      (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-07-27

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-07-27