Uchwała Nr XIV/99/04

UCHWAŁA NR XIV/99/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogramu realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004-2006.

      Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych oraz harmonogram realizacji Planu w Gminie Narew w latach 2004-2006 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05