Uchwała Nr XIV/101/04

UCHWAŁA NR XIV/101/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie zobowiązania się Gminy Narew do wyasygnowania środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Narew zobowiązuje się wyasygnować z budżetu Gminy Narew w roku 2005 środki finansowe na realizację inwestycji infrastrukturalnych:

1) remont nawierzchni drogi gminnej Łosinka – Gorodzisko w wysokości 180 762,45zł.

2) modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Narwi w wysokości 492 695,84zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Data modyfikacji: 2004-10-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-10-05