Uchwała Nr XIII/90/04

UCHWAŁA NR XIII/90/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 19 lipca 2004r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów – 6 142 051

- po stronie wydatków – 6 675 408

§ 4. Różnica w planie dochodów w wysokości 533 357,00 zostanie pokryta:

- pożyczką bankową – 413 357,00

- wolnymi środkami – 120 000,00

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych oraz finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              mgr Eugeniusz Dudzicz

                                                                                                            (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-07-27

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-07-27