Protokół Nr XIV/08

Protokół Nr XIV/08

 

XIV Sesja V kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 4 kwietnia 2008 roku w dużej Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Narew otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz powitał radnych, Wójta Jakuba Sadowskiego, Z-cę Wójta Mariusza Żukowskiego, Skarbnik Gminy Halinę Niesteruk, radnego powiatowego Stefana Kuczyńskiego, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich zebranych.

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny – Jarosław Kołnier. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przeczytał wniosek o zmianę porządku obrad stanowiący załącznik Nr 2 do protokołu.

Wójt wyjaśnił, że otrzymał faksem informację z Powiatu, że zdrożały materiały budowlane i za przeznaczone przez nas na poprzedniej sesji pieniądze powiat nie jest w stanie wykonać zakładanego zakresu robót. Dlatego musimy zmienić poprzednią uchwałę.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007 rok oraz rozpatrzenie sprawy przejęcia mienia policji.

6.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

7.      Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2007 rok.

8.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007 rok – wystąpienie Wójta Gminy.

9.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

-        w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2008 rok;

-        w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy;

-        w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince;

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski, informacje.

13.  Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady i dzisiaj jest wyłożony na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca Sesji nie zostaną zgłoszone uwagi do protokołu, będzie to oznaczało, że protokół został przyjęty bez uwag.

Uwag do końca Sesji nie wniesiono.

 

Ad. 4.

Wójt poinformował między innymi:

Przygotowaliśmy do sprzedaży wycofane z użytku maszyny: ogłoszony jest przetarg na LDV, wywrotkę, żuk i równiarkę. Przetarg odbędzie się w środę.

Nagle pojawił się problem ul. Ogrodowej. Interweniowała firma „Pronar” prosząc o jak najszybszą naprawę. Jest tam zadolenie, w którym jest mokro, a jeżdżą tam ciężkie samochody. Kiedy jest miękki grunt żadna nawierzchnia nie wytrzyma naporu. Zwracałem się do wielu firm. Zgodziła się jedynie firma „Maksbud” z Bielska Podlaskiego. Zrobią to poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez podniesienie krawędzi jezdni o 20 cm w celu uzyskania jednostronnego spadku, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Będzie to bardzo grube. Ze 100 tysięcy przeznaczonych na drogi gminne trzeba będzie wydać 54 828zł.

Andrzej Ostaszewski zapytał, czy samochody nie mogłyby wjeżdżać od ul. Bielskiej?

Wójt powiedział, że w przyszłości będzie tam budowany hotel, więc będą jeździć ciężkie sprzęty. Firma „Pronar” płaci duże podatki. Jeżeli ze strony Rady nie będzie sprzeciwu to w poniedziałek możemy przystąpić do pracy.

W okresie międzysesyjnym sporządziliśmy sprawozdania z realizacji budżetu.

Przygotowaliśmy grupę do pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Do dnia dzisiejszego po pomoc zgłosiło się ponad 80 rolników.

W urzędzie na korytarzach ułożyliśmy terakotę.

Jesteśmy w trakcie montażu „Wioski internetowej” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Podpisane już są umowy. Komputery będą się znajdowały w dużej sali GBP.

Z zastępcą komendanta wojewódzkiego policji uzgodniliśmy zasady przejęcia mienia policji: policja chce przekazać nam na własność posterunek, gmina ma się zobowiązać, że będzie utrzymywała pomieszczenie posterunku i ogrzewała je, oraz że mieszkania zajęte przez policjantów w pierwszej kolejności sprzeda policjantom. Jeżeli nie przejmiemy tego budynku, to policja przekaże go Agencji Mienia Wojskowego. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze uregulowane sprawy własnościowe działki. Gdy lokatorzy wykupią mieszkania na własność to zapewne powołają wspólnotę, a my jako gmina będziemy jej członkiem, tak jak jest w przypadku bloku nauczycielskiego. Radni w dyskusji pozytywnie ustosunkowali się do propozycji przejęcia mienia policji.

Przy przekazaniu mienia dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury wyszła sprawa opieki nad świetlicami wiejskimi. Ani urząd gminy, ani ośrodek kultury czy biblioteka nie dysponują odpowiednią kadrą, aby je nadzorować. Stąd pomysł, aby protokolarnie przekazać świetlice dla rad sołeckich na podstawie bezpłatnego użyczenia.

Rozesłaliśmy zawiadomienia do tych, którzy nie mają podpisanych umów na odbiór śmieci. Różnie jest to odbierane, ale takie są wymogi prawa.

Naprawiliśmy ładowarkę czołową, teraz w remoncie jest koparka.

Dzisiaj rano zadzwonił Tadeusz Stankiewicz z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, który powiedział, że planowanego zakresu robót za kwotę 234 tys. zł nie będą w stanie wykonać, bo wzrosły ceny materiałów. Wycofują się z robienia projektu drogi Rzepiska - Kotłówka, chcą się skupić na drodze Białki - Iwanki. 100 tys.zł trzeba przeznaczyć na budowę drogi Łosinka - Kutowa, 70 tys. zł na dokończenie przebudowy drogi Narew -Planty, 30 tys.zł na projekt drogi Białki - Iwanki. 34 tys.zł, które zostaną przeznaczymy na dodatki motywacyjne dla nauczycieli (12 tys.zł ) i na remonty maszyn (22 tys.zł).

 

Ad. 5.

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007 rok przedstawił Henryk Prusinowski. Powiedział, że w 2007 roku na terenie Gminy Narew stwierdzono popełnienie 68 czynów przestępczych, przy 16 czynach nie wykryto sprawców. Wykrywalność ogólna wynosi 73,5 %. 26 czynów popełniono w miejscowości Narew, co stanowi 38,2 %, pozostałe 42 na terenie całej gminy. Z ilości stwierdzonych przestępstw największy odsetek stanowią przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: zanotowano 3 wypadki drogowe, w których obrażeń ciała doznały 3 osoby, zatrzymano łącznie 35 nietrzeźwych kierujących (14 rowerzystów i 21 kierujących) (art. 178 a §1 i 2) z czego 12 nietrzeźwych w miejscowości Narew, co stanowi 34 %. W liczbie 12 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących w Narwi połowę stanowią rowerzyści, natomiast wśród 23 nietrzeźwych kierujących zatrzymanych na terenie gminy stwierdzono 8 rowerzystów. Łącznie stwierdzono 38 czynów przestępczych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co stanowi 55,8 % ogółu stwierdzonych czynów. Stwierdzono również czyny przestępcze powstałe „na tle” ruchu drogowego: zatrzymano 4 osoby kierujące pojazdami wbrew zakazowi sądowemu (czyny z art. 244 kk), zatrzymano 3 sprawców czynu przeciwko działalności instytucji państwowych (zmuszanie funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej podczas prowadzonej kontroli drogowej art. 224 § 2 kk). Ponadto na terenie gminy Narew w 2007 roku stwierdzono jeden przypadek pobicia (art. 158 § 1 kk) oraz w Narwi 1 czyn udzielenia środka odurzającego (art. 58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Pozostałą liczbę tj. 23 czyny stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, co stanowi 33,8 %: 2 czyny przywłaszczenia mienia (art. 284§3 kk) o łącznej wartości 8.660 zł w miejscowości Narew – sprawców nie wykryto, 3 czyny uszkodzenia mienia (art. 288 §1 kk) – 2 pojazdów mechanicznych w miejscowości Narew i budynku gospodarczego na terenie gminy – sprawców nie wykryto, 1 czyn krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego (art. 289 §1 kk) w miejscowości Narew, 4 czyny wyrębu i kradzieży drewna (art. 290§1 kk w zw. z art. 278§1 kk) na terenie gminy – w 3 sprawców nie wykryto, 8 czynów kradzieży mienia (art. 278§1 kk) o łącznej wartości 10.000 zł (4 w miejscowości Narew – w 3 sprawców nie wykryto oraz 4 w terenie – w 2 sprawców nie wykryto), 5 czynów kradzieży z włamaniem (art. 279§1 kk) powodując straty w wysokości ok. 11.000 zł (3 czyny w miejscowości Narew) – sprawców nie wykryto.

Na terenie Gminy Narew w 2007 roku odnotowano ogółem 96 wykroczeń, w których przeprowadzono postępowania wyjaśniające. Ponadto odnotowano szereg wykroczeń, które zostały rozliczone mandatowo, bądź zakończone pouczeniem sprawców za drobne wykroczenia. W 44 przypadkach przeprowadzone postępowania wyjaśniające dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym, które zakończyły się przesłaniem materiałów do Sądu Grodzkiego w Hajnówce z wnioskiem o ukaranie. W 18 przeprowadzonych postępowaniach przeciwko mieniu dotyczących kradzieży mienia (art. 119 kw.) odnotowano 7 czynów i zniszczenia mienia (art. 124 kw.) – 11 czynów. W 7 przypadkach postępowania zakończyły się wydaniem wniosku o odmowie skierowania sprawy do Sądu Grodzkiego wobec braku cech wykroczenia, w 5 sprawach nie zdołano ustalić sprawców wykroczeń, a 6 postępowań przesłano do Sądu Grodzkiego celem rozpatrzenia. Ponadto z pozostałych wykroczeń w 6 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie za zakłócenie porządku publicznego z art. 51 kw., 2 wnioski o ukaranie sporządzono z art. 107 kw., 6 wniosków sporządzono za bezzasadne wezwanie policji z art. 66 kw., 4 wnioski o ukaranie dotyczyły bezpieczeństwa osób i mienia, 3 wnioski sporządzono za czyny nieobyczajne z art. 140 kw., 4 wnioski sporządzono z działu szkodnictwo leśne i ogrodowe, z czego 3 za nielegalne pozyskanie drewna z własnego lasu (art. 158 kw.). Pozostałe 9 wniosków o ukaranie zostało sporządzonych z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o imprezach masowych i ustawy o broni.

Ponadto w 2007r. na terenie Gminy Narew odnotowano ogółem 63 interwencje, z czego 38 były to interwencje domowe, 4 w miejscach publicznych i 21 interwencji w innych miejscach. Z pośród wszystkich interwencji 30 było w Narwi, a 36 w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Narew.

 

Ad. 6.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Stefan Kuczyński. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu. Przewodniczący Komisji dodał, że na koniec roku powstała drobna nadwyżka w budżecie GKRPA, która została rozdysponowana na bieżąco. Przewodniczący Komisji powiedział, że w ubiegłym roku Dyrektor ZOZ w Hajnówce zwrócił się do nas o dofinansowanie stworzenia przychodni uzależnień. Okazało się, że taka przychodnia nie powstanie, ponieważ inne gminy nie zadeklarowały wkładu.

 

Ad. 7.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2007 rok przedstawił Sekretarz Gminy Mariusz Żukowski. Powiedział, że w poprzednim roku Rada podjęła 55 uchwał. Wykonanie uchwał polega na wydaniu przez Wójta zarządzenia określającego, jakie zadania wynikają z danej uchwały i kto odpowiada za ich realizację. Największa grupa uchwał to uchwały budżetowe, następna uchwały podatkowe oraz uchwały dotacyjne. Cyklicznie podejmowane są uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Kolejna grupa to uchwały dotyczące gospodarowania nieruchomościami. W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego była jedna uchwała. W listopadzie 2007r. podjęta była uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. Skarga została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę na czerwiec 2008r. Dużą grupę uchwał stanowią uchwały podejmowane w celu wykonywania przepisów ustaw, jak np. uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ad. 8.

Wójt powiedział, że sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007 rok było przedmiotem obrad komisji. Każdy z radnych otrzymał sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz sprawozdania z realizacji budżetów instytucji kultury. Wójt zwrócił uwagę na elementy strategiczne. Powiedział, że budżet na rok przyszły planowany jest pod koniec roku poprzedniego, analizowane są ubiegłoroczne wskaźniki i na realnych podstawach opracowuje się budżet. Dochody planowane były w wysokości 7 412 534 zł, a wykonane zostały w kwocie 9 160 372zł. W ciągu roku dochody wzrosły o 1 747 839zł, czyli o 19%. Wydatki planowane były w wysokości 7 823 482zł, a wykonane w kwocie 8 637 843zł, czyli wzrosły o 814 361zł, czyli o 9%. Nie korzystaliśmy z planowanej pożyczki w wysokości 270 tys. zł. Przenieśliśmy na rok przyszły nadwyżkę w kwocie 522 529zł., co świadczy o tym, że budżet jest w bardzo dobrej kondycji. Na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi 1 136 839zł, co stanowi  12% budżetu, a gmina może zaciągać zadłużenie do 60%. W poprzednim roku zrobiliśmy wodociąg Doratynka – Janowo – Kaczały – Gradoczno o długości łącznie z przyłączami 7,5 tys. metrów. Kupiliśmy równiarkę samojezdną „Volvo”, wywrotkę, samochód dostawczy, zagęszczarkę do gruntu, wykonaliśmy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich odcinek chodnika przy ul. Bielskiej, wykonaliśmy we własnym zakresie chodniki wokół parku, przeprowadziliśmy remont świetlicy w Gorodczynie oraz dofinansowaliśmy iluminację cerkwi i kościoła w Narwi. Nie było w poprzednim roku środków zewnętrznych na projekty twarde. Były tylko na projekty miękkie:

1)            składaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu dokumentacji dróg gminnych do programu Interreg III A TACIS Polska – Białoruś – Ukraina. Projekt był dobry, ale ze względu na brak środków nie przyznano nam dofinansowania;

2)            projekt „Było nie minęło – czyli jak zainteresować młodzież kulturą i sztuką ludową” współfinansowany z programu „Działaj Lokalnie V” zrealizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi przy konsultacji pracowników urzędu gminy;

3)            projekt „Wioska internetowa – gminne centrum kształcenia” rozpoczęty został w 2007 roku i jest w trakcie realizacji;

4)            przez grupę uczestniczącą w szkoleniu z Europejskiego Funduszu Społecznego został opracowany projekt na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum, czekamy na ogłoszenie konkursu;

5)            z programu „Leader+” została opracowana „Koncepcja zagospodarowania wodnego szlaku turystycznego rzeką Narew”;

 

Ad. 9.

 

Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Skarbnik poprosiła, żeby w projekcie uchwały dodać § 5 w brzmieniu: „Dodaje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 7”. Poprosiła, aby w załączniku Nr 2 w ostatnim wierszu poprawić kwotę zmniejszeń na 34 066zł oraz w  załączniku Nr 3 w poz. 8 wykreślić drogę Rzepiska – Kotłówka, a zapis „drogi Łosinka – Chrabostówka” zastąpić zapisem „drogi Łosinka – Kutowa”.

Budżet po zmianach zamknie się kwotą 8 641 481zł po stronie dochodów oraz kwotą 9 157 699zł po stronie wydatków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady przeczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Narew wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2007 rok, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Przeczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Narew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Przeczytał opinie komisji Rady Gminy Narew w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok, które stanowią załączniki Nr 7-9 do protokołu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, który stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

-        w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2008 rok.

Radna Walentyna Timofiejuk zgłosiła, aby w rozdz. 7 w § 30 w pkt 2 dodać „której wysokość ustala się na 2 tys. zł.” Powiedziała, że nagrody wójta, kuratora i ministra są nagrodami określonymi, a ich uznaniowość polega na tym, że się je dostaje lub nie.

Wójt wyjaśnił, że nagrody nigdy nie były w wysokości 2 tys. zł. Poza tym należy obliczyć, jaką kwotę stanowi 20% z całej puli nagród.

Alina Kononiuk powiedziała, że Publiczne Gimnazjum w Narwi łącznie na nagrody wójta i dyrektora ma 4 tys. zł brutto.

Wójt powiedział, że 20% z 4 tys. zł to 800zł na nagrodę dla dyrektora. Zwiększenie nagrody do 2 tys. zł wymaga wskazania źródła pokrycia tych wydatków.

Walentyna Timofiejuk powiedziała, że taką nagrodę można dać raz na kilka lat.

Skarbnik odpowiedziała, że budżet jest roczny.

Wójt powiedział, że wnioskuje, aby nie zmieniać projektu, ponieważ był on konsultowany i zatwierdzony przez Związek Nauczycielstwa w Narwi. Poza tym oprócz nagród jest możliwość przyznawania dodatku motywacyjnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew na 2008 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

-        w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy.

Radca prawny Eugenia Ostapczuk poprosiła, aby w § 4 ust. 1 wyrażenie „Rada Gminy” zastąpić wyrażeniem „Wójt Gminy”, ponieważ ta uchwała ceduje zadania na organ wykonawczy, czyli Wójta.

Sekretarz poprosił, aby w § 5 pkt 2 wpisać w pustym miejscu „75%”, w § 8 ust. 1 „4 lata” w ust. 2 – „50%”, w § 18 – „30%” i w § 19 – „30%”.

Wójt powiedział, że mechanizmy pozostają te same. Zmieniły się przepisy odnośnie gospodarowania nieruchomościami i staramy się tę uchwałę do nich dostosować. Chcemy uniknąć sytuacji, że trzeba zwoływać sesję, gdy wpłynie np. podanie o zawarcie umowy dzierżawy. Sprzedaż nieruchomości odbywa się następująco: najpierw dokonuje się wytypowania nieruchomości, powołuje się rzeczoznawcę i wycenia nieruchomość, następnie dochodzi do przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Ogłasza się to w prasie i na tablicy ogłoszeń. Następnie ogłasza się przetarg. Tak jest i tak będzie nadal.

Jerzy Sakowski zapytał, z czego wynika zmiana „Rada Gminy” na „Wójt”?

Radca prawny wyjaśniła, że gdyby Rada Gminy nie podjęła tej uchwały, to Rada musiałaby decydować o każdej nieruchomości, czy ją wystawić do przetargu czy nie. Mocą tej uchwały część swoich uprawnień rada ceduje na organ wykonawczy, czyli na wójta i to wójt w drodze zarządzenia przeznaczy nieruchomość do sprzedaży.

Wójt dodał, że wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

-        w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Łosince stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

Ad. 10.

Andrzej Ostaszewski powiedział, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę wydłużenia godzin pracy Ośrodka Zdrowia w Narwi do godz. 18.

Jan Selwestruk powiedział, że ciągle słyszy w telewizji, że Urząd Marszałkowski otrzymał środki finansowe: 50% z nich dla Urzędu Marszałkowskiego, 50% – dla gmin i powiatów. Zapytał, czy jest tam coś dla nas?

Jerzy Sakowski zapytał, kiedy będzie robiona droga w Ancutach.

Mirosław Szelengowicz zapytał, co będzie, jeżeli powiat, co roku będzie podnosił poprzeczkę finansową w sprawie remontów dróg.

Eugeniusz Gryniewicki powiedział, że droga do urzędu gminy jest obecnie bardzo niebezpieczna, jeden pas ruchu jest cały czas zajęty przez parkujące samochody. Trzeba byłoby ją zmodernizować lub poustawiać zakazy parkowania.

Jan Kononiuk zapytał, czy zgłosiła się do nas na rozmowy firma „Veolia” z Bielska Podlaskiego.

 

Ad. 11.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

Na interpelację Andrzeja Ostaszewskiego: Jestem w Społecznej Radzie SPZOZ Hajnówka i zgłoszę tę interpelację na kolejnym posiedzeniu Rady.

Na interpelację Jana Selwestruka: Na poprzedniej Sesji pokazaliśmy, jakie są kwoty, które pieniądze są znaczone, a które do konkursu. Pieniądze w RPO WP są bardzo małe, może w PROW będzie ich więcej.

Sekretarz dodał, że w mediach dużo mówi się o środkach, ale nie mówi się, że jeżeli np. projekt kanalizacyjny nie spełnia określonych warunków RPO WP np. nie osiąga 2 tys. RLM, wówczas nie wchodzi do dofinansowania. Dodał, że Komitet Monitorujący, którego jest członkiem, tylko zatwierdza kryteria podziału środków unijnych, nie przyznaje natomiast środków na inwestycje.

Walentyna Timofiejuk zapytała, czy nie można złączyć dwóch projektów np. na dokończenie kanalizacji w Narwi i zagospodarowanie turystyczne Narwi i łącznie wystąpić o dofinansowanie, ponieważ minimalna kwota projektu to 1 mln zł.

Wójt odpowiedział, że to zależy od instytucji i ich zasad. Gdyby tak można było to wszystko złączylibyśmy razem. Można byłoby stworzyć wniosek „Rozwiązanie problemów urbanistycznych Narwi” i ująć tam dokończenie kanalizacji, przebudowę ulic i chodników, ale niestety taki wniosek by nie przeszedł, ponieważ wszystko jest dokładnie określone przez instytucje wdrażające: ile środków i na jakie zadania można je otrzymać. Mamy problemy z uzyskaniem dofinansowania na wodociągi, ponieważ od razu trzeba zapewnić oczyszczanie odprowadzanych ścieków, a wymaganej ilości RLM nie osiągniemy. Jeżeli złożymy wniosek bez zapewnienia oczyszczania ścieków to tracimy punkty i nasze szanse na uzyskanie dofinansowania maleją prawie do zera. W celu wspólnego występowania o dofinansowanie powstały związki. Dzisiaj te związki są martwe, ale na razie istnieją, ponieważ może pojawią się środki, które będzie w stanie skonsumować związek, a nie jedna gmina i wtedy nie będzie czasu go tworzyć. Nad projektem na termomodernizację pracuje Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Nasza gmina zgłosiła tam budynek szkoły i ośrodka kultury.

Na interpelację Jerzego Sakowskiego: Rada uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego. Jest w nim zapisana droga w Ancutach. Na ile nam wystarczy pieniędzy gminnych tyle będziemy robić. Na razie próbujemy razem z powiatem robić drogi powiatowe. Obecnie przy wyborze wniosków preferuje się inwestycje strategiczne, takie jak lotnisko, trasy przelotowe, autostrady. Nie poddajemy się jednak: mamy projekty i będziemy składać wnioski.

Na interpelację Mirosława Szelengowicza: Będziemy musieli zawęzić zadania i zadecydować, czy robimy drogi powiatowe, czy drogi gminne.

Wójt powiedział, że interpelację Andrzeja Ostaszewskiego dotyczącą drogi dojazdowej do pól za ul. Dąbrowskiego zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpił o przyznanie pomocy na modernizację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wójt przeczytał odpowiedź, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Na interpelację Eugeniusza Gryniewickiego: Na ukończeniu jest projekt przebudowy ul. Żeromskiego i drogi dojazdowej do urzędu gminy. Czekają nas tu kolosalne wydatki, ponieważ trzeba będzie położyć dobrą nawierzchnię i poszerzyć drogę. Powiedział, że należy rozważyć pomysł powiększenia parkingu przy Narwiańskim Ośrodku Kultury oraz sprzedaży terenu przy stadionie z przeznaczeniem na parking.

Na interpelację Jana Kononiuk: Mamy czas do końca wakacji. Firma „Veolia” prosiła nas o dane, które im już dostarczyliśmy. Teraz oni mają przedstawić nam warunki przejęcia dowożenia dzieci.

 

Wójt odpowiedział na interpelacje z okresu międzysesyjnego:

Na interpelacje Komisji Budżetu i Finansów:

1)            „Komisja wnioskuje, aby projekt organizacyjny szkół przed zatwierdzeniem był opiniowany przez Komisję.”

Wójt przeczytał odpowiedź: „Uprzejmie powiadamiam, że zatwierdzanie projektu organizacyjnego szkół należy do wyłącznej kompetencji Wójta.” Dodał, że rozmawiać o projekcie można, ale to Wójt go zatwierdza i ponosi za to osobistą odpowiedzialność.

2)            „Komisja wnioskuje o zmianę uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych. Komisja proponuje diety w wysokości:

-        700zł dla przewodniczącego rady;

-        350zł dla radnego będącego przewodniczącym komisji Rady Gminy oraz dla radnego będącego członkiem innej komisji niż komisje Rady Gminy, powołanej przez organy Gminy;

-        300zł dla radnych.”

Wójt przeczytał odpowiedź:

„Wniosek o zmianę uchwały w sprawie wysokości diet radnych rozpatrzę po uzyskaniu opinii Rady Gminy na najbliższej sesji, tj. 4 kwietnia br.”

Wójt zapytał, czy radni chcą teraz dyskutować o dietach.

Jan Selwestruk powiedział, żeby w środku kadencji nie zmieniać diet. Przyjdzie nowa rada i wtedy zmieni.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby pozostawić diety takie, jakie są. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za głosowało 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 1.

Na interpelacje Walentyny Timofiejuk:

1)            „Dlaczego od 01.09.2007r. Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi nie ma godzin dydaktycznych?”

Wójt powiedział, że Pani Dyrektor wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie z prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 3 godzin języka rosyjskiego. Prośbę umotywowała tym, że kierowany przez nią Zespół Szkolno – Przedszkolny liczy 15 oddziałów i nie ma etatu zastępcy dyrektora, a zwolnienie z prowadzenia godzin dydaktycznych wpłynie na efektywniejsze kierowanie placówką. Zwolnienie z prowadzenia godzin dydaktycznych zostało pozytywnie zaopiniowane przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. Wójt dodał, że Pani Dyrektor ma wiele obowiązków związanych z kierowaniem tak dużą placówką. Powiedział, że mamy w naszej Gminie bardzo dobrych zarządców oświaty. Wójt wyjaśnił, że zwalniając z godzin chciał, aby dyrektorzy poświęcili czas na przygotowywanie wniosków o środki zewnętrzne. Wójt powiedział, że chce odwołać się do decyzji Rady. Poprosił o przegłosowanie, czy decyzja była zasadna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie, czy rada popiera stanowisko Wójta o zwolnieniu dyrektora z zajęć dydaktycznych W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

2)            „Wnioskuję o powołanie od 01.09.2008r. Zespołu Szkół w Narwi oraz powołanie dyrektora ww. placówki z konkursu.”

Wójt powiedział, że gdy powstawały gimnazja to sugerowano, że najlepiej byłoby gdyby gimnazja funkcjonowały oddzielnie, ponieważ to oddzielna placówka. Administrowaniem budynkiem szkoły zajmuje się Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Mamy dwóch dyrektorów, ale nie ma za to zastępców. Wójt zaznaczył, że osobiście jest przeciwny łączeniu szkół. Zapytał, jakie zdanie mają w tej sprawie radni.

Przewodniczący przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za odrzuceniem wniosku o złączenie szkół. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Ad. 12.

Wójt przypomniał, że jesteśmy laureatami programu „Przejrzysta Polska”. W programie tym przewidziany jest system głosowania imiennego radnych. Poprosił radnych, żeby rozważyli możliwość wprowadzenia takiego głosowania na sesjach Rady Gminy Narew.

Z-ca Wójta wyjaśnił, że polegałoby to na zmianie statutu gminy, w którym zapisane zostanie, że będzie sporządzany dodatkowy protokół z każdego głosowania radnych.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Dudzicz przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

Jerzy Sakowski zgłosił potrzebę zasypania dołów na drodze Ogrodniki – Saki i drodze do Cis.

Eugeniusz Dudzicz powiedział, że podobna sytuacja jest na drodze do Usnarszczyzny. Powiedział, że mieszkańcy zgłaszają, że światło uliczne pali się za długo w nocy.

Wójt zaproponował, żeby w okresie letnim całkowicie wyłączyć światło uliczne rano, a wieczorem zapalać od zmierzchu do 22.00.

 

Ad. 13.

            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13.30.

 

Protokolant:

Joanna Majewska

Przewodniczący obrad:

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-05-14

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2008-05-21

Data modyfikacji: 2008-05-21

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2008-05-21